Arbete i ett avtalsland

Finland har ingått bilaterala överenskommelser om social trygghet med Förenta staterna, Kanada, Quebec, Chile, Israel, Australien och Indien samt från 1.2.2017 Kina och Sydkorea. Dessa länder kallas här avtalsländer.

I fråga om stipendiatarbete i dessa avtalsländer (med undantag av Australien) ska stipendiaten kontakta Pensionsskyddscentralen. När Pensionsskyddscentralen fattar sitt beslut beaktas inte bara stipendiatarbetet utan också andra inkomstkällor. Ett positivt beslut betyder att arbetet kan försäkras enligt finsk lagstiftning. I fråga om vissa länder och alltid då arbetet pågår i mer än ett år behövs samtycke av myndigheterna i arbetslandet innan ett beslut om tillämpning av finsk lagstiftning om social trygghet kan ges.

I fråga om arbete i Australien ska stipendiaten kontakta FPA enligt anvisningarna på sidan Arbete i något annat land.

Uppdaterad 16.01.2017