Hoppa över navigering

Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Meddela på blanketten Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r) om det saknas anställningar och förmåner för oavlönade perioder i ditt pensionsutdrag eller om där finns andra felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten med bilagor genom att använda funktionen “Skicka bilagor” i våra e-tjänster. Du kan också skicka blanketten via vår skyddade e-posttjänst.

För att säkerställa att datasekretessen bevaras ska du inte skicka dina personliga uppgifter som oskyddad e-post.

Granska pensionsutdraget och kontrollera att

  • alla anställningar inom den privata sektorn samt all företagar- och lantbruksföretagarverksamhet har registrerats
  • alla förmåner du har fått för oavlönade perioder från och med 1.1.2005 har registrerats
  • uppgifterna om vissa arbetslöshets-, utbildnings- och rehabiliteringsförmåner som inverkar på arbetspensionstillägget har införts rätt
  • alla uppgifter om löner och arbetsinkomster av anställningar och företagarverksamhet har införts rätt
  • begynnelse- och avslutningsdatumen för alla anställningar och företagarperioder före 2005 har införts rätt.

Arbete utomlands finns inte med i pensionsutdraget och ska inte uppges på blanketten.

Arbete som utförts under 23 års ålder före 2005 inverkar inte på pensionens storlek och uppges inte heller.

Från och med 1.1.2005 syns anställningarnas begynnelse- och avslutningsdatum inte i utdraget, eftersom pensionen bestäms utifrån årsinkomsterna.

Pensionsutdraget innehåller anställningar, företagararbete och perioder med förmåner till och med 31.12.2020. Uppgifter som gäller det innevarande året syns inte och ska inte heller uppges på blanketten.

Så här begär du rättelse

Fyll i blanketten och bifoga kopior av arbetsintyg och/eller lönespecifikationer för de anställningar vars uppgifter saknas eller är felaktiga.

Märk att arbetstagaren ska lägga fram ostridiga bevis på att anställningen ägt rum när det gäller uppgifter om anställningar före 2015.

Som ostridiga bevis kan godkännas t.ex. löne- och arbetsintyg, matrikelutdrag, specificerade skatteuppgifter samt lönegarantimyndigheternas och domstolarnas lagakraftvunna beslut om lönen eller anställningstiden.

På begäran kan pensionsanstalten utreda saknade eller felaktiga uppgifter från åren 2015–2020. För att utredningen ska gå så snabbt som möjligt ber vi dig tillsammans med blanketten skicka kopior av handlingar som hänför sig till de uppgifter som ska utredas.

De uppgifter som behövs för behandlingen av rättelsebegäran kan vi få från arbetsgivaren och från de instanser som omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vid utredningen kan vi använda bl.a. uppgifter som finns i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsanstalternas register och i arbetspensionssystemets intjäningsregister. När ärendet behandlas sparas också uppgifter i dessa register.

Vi kontaktar dig när utredningen framskrider. Närmare upplysningar om pensionsförsäkringen och hur pensionen bestäms får du från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och från arbetspensionsanstalternas gemensamma webbtjänst Arbetspension.fi.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig