Utbetalning och beskattning

Rehabiliteringsförmåner betalas till det bankkonto som sökanden uppgett i sin rehabiliteringsansökan.

Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Ett understöd som beviljats för en maskin eller anordning som underlättar arbetet betalas ut efter det att LPA fått ett verifikat av rehabiliteringsklienten på att anskaffningen är betald. Vid LPA antecknar man understödsbeloppet på verifikatet och returnerar det för att fogas till lantbruksföretagets bokföring. Näringsstödet är ett understöd och betraktas inte som skattepliktig inkomst.

Om näringsstödet beviljas i form av lån, betalas det ut när planen är godkänd och färdig att förverkligas. Klienten återbetalar lånet på det sätt som avtalas i varje enskilt fall.

Rehabiliteringspenning
Den första utbetalningsdagen framgår av beslutet om betalning av rehabiliteringspenning. Efter den första utbetalningen betalas en fortlöpande rehabiliteringspenning på den andra bankdagen varje månad.

Skatt innehålls på rehabiliteringspenningen enligt lagen om förskottsuppbörd. När rehabiliteringsklienten har fått beslutet om betalning av rehabiliteringspenning ska han eller hon be skattebyrån skicka LPA uppgift om förskottsinnehållningsprocenten för rehabiliteringspenningen. Det skattekort som utfärdats för löneinkomster kan inte användas för att innehålla skatt på rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringstillägg
Utbetalningen av rehabiliteringstillägg sker i samband med invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet på den andra bankdagen varje månad. Ett rehabiliteringstillägg som hänför sig till retroaktiv tid betalas på den dag som anges i betalningsbeslutet.

Rehabiliteringstillägg är skattepliktig inkomst på samma sätt som pension eller rehabiliteringsstöd. En rehabiliteringsklient som fått ett beslut om rehabiliteringstillägg från LPA ska be skattemyndigheterna skicka uppgift om en ny förskottsinnehållningsprocent för pension.

Kostnadsersättningar betalas på basis av den utredning som rehabiliteringsklienten skickar och med tillämpning av Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer.

Kostnader för studier betalas i form av en normersättning. För betalningen av denna ersättning behövs i början av höst- och vårterminen ett intyg från läroanstalten om att studierna har inletts och ett utdrag ur studiekortet.

Resekostnader ersätts utifrån uppgifter om resans längd och antalet resdagar per månad. Ersättning för skolresor betalas bara om resan i en riktning är minst 10 km. Rehabiliteringsklienten kan skicka en reseräkning en gång i månaden, men det är också möjligt att avtala om betalning på annat sätt.

Boendekostnader på studieorten ersätts i form av partiellt dagtraktamente. För denna ersättning fordras en kopia av hyresavtalet.

Resor i anslutning till arbetsprövning och rehabiliteringsutredning ersätts med tillämpning av Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer.

Uppdaterad 08.02.2018