Utbildning

Om det inte är möjligt att fortsätta i det tidigare arbetet, kan ett alternativ vara omskolning. Även om lantbruksföretagaren inte har någon klar plan gällande ett nytt yrke, lönar det sig att lämna in en ansökan om rehabilitering. Om det konstateras att sökanden har rätt till rehabilitering, kan LPA ge uppdrag åt arbetskraftsbyrån eller en rehabiliteringsklinik att göra en rehabiliteringsutredning. Syftet med utredningen är att göra upp en genomförbar rehabiliteringsplan.

För vilken typ av utbildning kan stöd betalas?
Utbildningen och det kommande yrket måste vara lämpliga med tanke på personens hälsotillstånd. Huvudregeln är att utbildning som leder till ett yrke kan understödas. Omskolningen kan bestå av en kort utbildning i kursform eller en längre utbildning på högst fyra år. På en kortare utbildning kan man uppdatera eller komplettera tidigare förvärvad utbildning eller yrkeskunskap. En längre utbildning kan till exempel vara en fyraårig yrkeshögskoleutbildning.

Stöd kan också betalas för läroavtalsutbildning. När läroavtalet ingås deltar också den lokala läroavtalscentralen utöver arbetsgivaren och rehabiliteringsklienten. Under läroavtalstiden är rehabiliteringsklienten anställd hos arbetsgivaren och får också lön av denne. När LPA betalar rehabiliteringspenningen får arbetsgivaren en så stor del som motsvarar lönen.

Ersättningar under utbildningstiden
Under utbildningen betalas rehabiliteringspenning. En rehabiliteringsklient som har rehabiliteringsstöd eller invalidpension får ett rehabiliteringstillägg. Läs närmare om dessa ersättningar.

De kostnader som studierna medför ersätts enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendation.

Uppdaterad 15.03.2018