Rehabiliteringsutredning

Om en lantbruksföretagare som söker rehabilitering inte har någon rehabiliteringsplan när ansökan görs, kan möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering börja utredas på uppdrag av LPA i samarbete med någon producent av rehabiliteringstjänster. Strävan är att välja en serviceproducent nära klienten för att kunna säkerställa en så god kännedom som möjligt om arbets- och utbildningsmöjligheterna inom området.

Syftet med utredningen
Utredningen har som syfte att göra upp en rehabiliteringsplan, eventuellt att precisera eller bedöma den plan som rehabiliteringsklienten lägger fram. Förutom intervjuer och handledande samtal kan utredningen inbegripa bland annat lämplighetstest, testning av studieförutsättningarna och arbetsprövning.

Utredningen görs i samarbete
Rehabiliteringsklienten, den instans som utför rehabiliteringsutredningen och LPA står i nära kontakt med varandra när utredningen görs. På det sättet säkerställer man att resultatet blir en plan som kan börja förverkligas med stöd från LPA. Rehabiliteringsklientens egna önskemål beaktas också när planen görs upp.

Klientens egen motivation är en viktig faktor för att åstadkomma en lyckad rehabiliteringsplan och för att planen ska bli genomförd.

Uppdaterad 09.07.2015