Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)

Lantbruksföretagare fortsätter ofta länge att arbeta fastän hälsotillståndet redan medför begränsningar. Det är mest ändamålsenligt att i tid försöka göra arbetet lättare, om avsikten är att fortsätta i lantbruksföretaget.

För vad kan man få näringsstöd?
Näringsstöd kan sökas för att skaffa anordningar som underlättar något arbetsmoment som är besvärligt på grund av sjukdom. Stödet beviljas som en viss andel av priset på en maskin eller anordning. När det är fråga om större investeringar, till exempel ändring av produktionsinriktningen eller inledande av ny företagsverksamhet, är det möjligt att få räntefritt lån. Tillsammans med låneansökan behövs olika utredningar för att företagsverksamhetens lönsamhet ska kunna bedömas. Företagaren måste skaffa bankgaranti för lånet.

Exempel på stödobjekt
På grund av lantbruksföretagararbetets natur är det oftast sjukdomar i rörelseorganen som är hot mot företagarens arbetsförmåga. Därför söks understöd för att underlätta sådana arbetsmoment där man blir tvungen att lyfta och bära tunga bördor eller arbeta i en besvärlig ställning. De vanligaste hjälpmedel för vilka understöd beviljas är luftsits för traktorn, minilastare, utfodringsvagn, mjölkräls eller avtagare av mjölkningsorgan.

Andra stöd är hinder
Näringsstöd kan inte beviljas för sådana ändamål där stöd redan har sökts och betalas från något annat system, till exempel investeringsstöd för jordbruket.

Uppdaterad 26.01.2018