Rehabiliteringsmetoder

Rehabiliteringen kan bestå av

  • understöd för att fortsätta näringsverksamheten eller inleda ny verksamhet
  • utbildning som leder till ett nytt arbete eller yrke
  • arbetsprövning
  • arbetsträning
  • ersättning för nödvändiga kostnader som rehabiliteringen orsakar.

Rehabiliteringen planeras individuellt
Den yrkesinriktade rehabiliteringen planeras alltid individuellt utifrån sökandens behov. När rehabiliteringsplanen görs upp har sökanden ett stort ansvar, men LPA kan också delta aktivt. Hjälp vid planeringen ger företagshälsovården, arbetskraftsbyråerna och de inrättningar som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

Om uppgörandet av rehabiliteringsplanen fordrar hjälp av en inrättning som tillhandahåller rehabiliteringstjänster, ger LPA inrättningen i uppdrag att göra en rehabiliteringsutredning. En förutsättning är dock att sökanden har rätt till rehabilitering enligt arbetspensionslagarna.

Uppdaterad 12.02.2013