Ersättningar under rehabilitering

Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringspenning betalas för tiden för omskolning, arbetsprövning och arbetsträning. Den motsvarar en invalidpension höjd med 33 procent och kan betalas som antingen full eller partiell rehabiliteringspenning. Partiell rehabiliteringspenning betalas om inkomsterna under tiden för rehabiliteringen överstiger hälften av de inkomster som uträkningen av rehabiliteringspenningen grundade sig på. En lantbruksföretagares inkomster under rehabiliteringstiden jämförs med hans eller hennes senaste LFÖPL-arbetsinkomst om det inte finns andra förvärvsinkomster.

Rehabiliteringspenningen bestäms enligt situationen den dag rehabiliteringsansökan blir anhängig eller den första dagen av sjukledigheten. Rehabiliteringspenningen räknas ut på samma sätt som invalidpension men höjs med 33 procent.

Rehabiliteringstillägg
Den som har pension eller rehabiliteringsstöd får ett rehabiliteringstillägg på samma grunder som andra får rehabiliteringspenning. Rehabiliteringstillägget innebär att pensionen eller rehabiliteringsstödet höjs med 33 procent.

Rehabiliteringsunderstöd enligt prövning
En person som fått LFÖPL-rehabilitering kan beviljas rehabiliteringsunderstöd om det är behövligt för att kunna få arbete. Det är lika stort som en invalidpension och kan betalas bara om rehabiliteringsklienten inte har någon annan försörjning.

Rehabiliteringsunderstöd kan betalas också för tiden för utarbetande av en rehabiliteringsplan och för tiden mellan rehabiliteringsperioder. I det senare fallet är det ovanligt att en lantbruksföretagare får rehabiliteringsunderstöd, eftersom företagsverksamheten på gården i allmänhet ännu fortsätter.

Uppdaterad 12.02.2013