Rehabilitering

LFÖPL-rehabilitering
Enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan rehabilitering beviljas en lantbruksföretagare som på grund av sjukdom löper risk att bli invalidpensionerad inom de närmaste åren. LFÖPL-rehabiliteringen är yrkesinriktad och avsikten med den är att hjälpa lantbruksföretagaren att fortsätta arbeta samt hindra att han eller hon blir arbetsoförmögen eller åtminstone skjuta upp pensioneringen. Även den som har invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan få rehabilitering som hjälp för att återgå till arbetet.

LPA utreder pensionssökandens rätt till yrkesinriktad rehabilitering alltid i samband med behandlingen av pensionsansökan. Om pensionssökanden har rätt till yrkesinriktad rehabilitering meddelar LPA pensionssökanden ett förhandsbeslut om detta som gäller i 9 månader.

Rehabilitering förutsätter en sjukdom eller skada som konstaterats av en läkare efter undersökningar. Rehabilitering kan inte ges i förebyggande syfte för att hindra en sjukdom.

Fysioterapi eller vårdperioder på en rehabiliteringsinrättning ersätts inte som LFÖPL-rehabilitering. Ansökan om ersättning för sådan vård riktas till FPA.

Om du vill diskutera med en rehabiliteringsexpert om dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering kan du ringa oss på nummer 029 435 2309.

OFLA-rehabilitering
Om behovet av rehabilitering beror på ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan rehabilitering beviljas som OFLA-rehabilitering enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Uppdaterad 15.02.2018