Försäkringspremieräknare

Här kan du göra beräkningar på prov. En beräkning av försäkringspremierna som bygger på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via e-tjänsterna.

Räknaren beaktar inte de avgifter för sjukförsäkringen som skattemyndigheterna tar ut i efterskott.

De försäkrade som är i åldern 53–62 år vid ingången av kalenderåret betalar förhöjd LFÖPL-försäkringspremie på grund av att deras pensionstillväxt är större än för dem som är yngre än 53 år eller som fyllt 63 år.

Om du hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Observera att om din OFLA-arbetsskadeförsäkring är obligatorisk baseras premien för fritidsolycksfallsförsäkringen på en årsarbetsinkomst om minst 14 100 euro (år 2018).