Pensionsåldern och invalidpension

De ändringar som gäller den lägsta åldern för ålderspension, det vill säga pensionsåldern, har också obetydliga återverkningar på invalidpensionerna, fastän pensionsreformen egentligen inte berör invalidpensionerna.

I invalidpensionerna beaktas i allmänhet även den så kallade återstående tiden, som är tiden från ingången av pensionsfallsåret till pensionsåldern. Genom reformen höjs pensionsåldern stegvis, vilket innebär att pensionen för återstående tid får ökad betydelse, fastän pensionstillväxten under denna tid förblir 1,5 % som tidigare.

En invalidpension ändras till ålderspension när personen når pensionsåldern. I detta fall bestäms pensionsåldern enligt de bestämmelser som var i kraft när invalidpensionen beviljades.

• Om arbetsoförmågan har börjat före 2006 ändras pensionen till ålderspension när personen fyller 65 år, och om pensionen beviljats senare sker ändringen vid 63 år.
• Om arbetsoförmågan börjar 1.1.2017 eller senare kommer invalidpensionen att ändras till ålderspension när personen når den egna åldersklassens pensionsålder.

I samband med att invalidpensionen ändras till ålderspension kan eventuell ny pension som intjänats under tiden med invalidpension också börja betalas på ansökan. Trots att invalidpensionen ändras till ålderspension utan ansökan måste pensionstagaren alltså ansöka särskilt om att eventuell ny pension som intjänats ska börja betalas.

Uppdaterad 04.11.2016