Partiell förtida ålderspension

Efter pensionsreformen kan man ta ut en del av ålderspensionen innan man når den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension, det vill säga pensionsåldern.

Som partiell förtida ålderspension kan man ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av den intjänade pensionen. Om man tar ut 25 % kan man senare ta ut ytterligare 25 %. Andelen man tar ut beräknas på den pension man hunnit tjäna in före utgången av det föregående kalenderåret innan pensionen börjar.

Den partiella pensionen kan tas ut tidigast vid 61 års ålder och när som helst före den egna åldersklassens pensionsålder. I den förtida pensionen görs en förtidsminskning som är 0,4 % för varje förtida månad räknat fram till åldersklassens pensionsålder. Per år är minskningen 4,8 %. Förtidsminskningen är bestående i denna pensionsandel, även efter att man nått pensionsåldern.

Det finns inte krav på att fortsätta arbeta eller minska arbetsinsatsen för att kunna få partiell ålderspension. Man kan alltså fortsätta eller sluta arbeta eller ändra sin arbetsinsats utan att det inverkar på beviljandet eller betalningen av pensionen.

Det är också möjligt att ta ut partiell ålderspension efter att man nått den egna åldersklassens pensionsålder. Det är då fråga om uppskjuten ålderspension.

Uppdaterad 04.11.2016