Arbetslivspension

Invalidpensionerna och villkoren för att få invalidpension förblir oförändrade. Efter pensionsreformen kan man också få invalidpension i form av arbetslivspension.

Arbetslivspension kan beviljas en person som fyllt 63 år och har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete. Åtminstone en av de faktorer som uppräknas i lagen måste ha ingått i arbetet för att det ska kunna betraktas som ansträngande och slitsamt. För lantbruksföretagare görs bedömningen på samma grunder men som en tilläggsfaktor beaktas fortgående belastande bundenhet dygnet runt orsakad av hållning av produktionsdjur.

Ett villkor för att få arbetslivspension är att arbetet fortsätter ända tills pensionen börjar eller att det har upphört för högst ett år sedan. För att pensionen ska betalas krävs det att inkomsterna håller sig under den gräns som gäller allmänt för alla invalidpensionstagare (737,45 euro per månad i 2017 års nivå).

Beloppet av arbetslivspensionen motsvarar i regel en invalidpension. Den intjänade pensionen beaktas till utgången av månaden före den månad då arbetslivspensionen börjar. Pensionen beviljas utan någon andel för återstående tid.

År 2017 är det första år då pensionsreformen är i kraft och den lägsta åldern för ålderspension är då 63 år, alltså för dem som är födda 1954. Det betyder att de som är födda 1955 är de första som kan få arbetslivspension och det sker år 2018. Eftersom pensionsåldern för dem som är födda 1955 är 63 år 3 månader, kan de få arbetslivspension i högst tre månader. Det beror på att arbetslivspensionen ändras till ålderspension då pensionstagaren når den egna åldersklassens ålder för ålderspension.

Uppdaterad 13.02.2017