Renskötare

En renskötare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning försäkras enligt LFÖPL. Renskötarens make eller maka som deltar i renskötselarbetet försäkras också.

Renskötselarbete
Som renskötselarbete betraktas arbete för renbeteslaget, till exempel renvallning, uppfödning i inhägnad och renskiljning. Även slakt och märkning, stängselarbete och arbete som renvärd eller kassör är renskötselarbete. Till LFÖPL-försäkringen hör dessutom arbete utanför renbeteslagets bokföring, till exempel renuppfödning, samlande och lagring av vinterfoder samt renskiljning.

Försäkringen är obligatorisk
En renskötare som har en årsarbetsinkomst på minst 3 900 euro (2019) måste ta försäkring. Om arbetsinkomsten inte når upp till denna gräns kan LFÖPL-försäkringen och OFLA-arbetsskadeförsäkringen tecknas frivilligt.

Familjemedlemmar
Som familjemedlemmar försäkras personer som inte äger några renar men som utför renskötselarbete i renbeteslaget tillsammans med en renägare i samma familj. Som familjemedlemmens arbetsinkomst fastställs lönen inklusive naturaförmåner. En familjemedlem måste ta försäkring även om ingen lön betalas för arbetet. Arbetsinsatsens värde betraktas då som arbetsinkomst.

Vikariehjälp för renskötare
En renskötare har möjlighet att få ersättning för vikariehjälp vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller olycksfall. Renskötaren ska själv ordna vikariehjälp för renskötselarbetena och kan då få ersättning. Läs mer på finska.

Uppdaterad 27.12.2018