Pensionstagare

Om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter efter att den försäkrade beviljats pension, fortsätter också LFÖPL-försäkringen. Försäkringen är i allmänhet obligatorisk om pensionstagaren uppfyller villkoren för en försäkring.

Partiell ålderspension
En partiell ålderspension inverkar inte på försäkringsskyldigheten. Försäkringen kan upphöra eller fortsätta och den kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på om den partiella pensionstagaren fortsätter med LFÖPL-verksamheten efter uttaget av partiell ålderspension och i så fall i vilken omfattning.

Ålderspension
När lantbruksföretagaren går i ålderspension upphör den obligatoriska LFÖPL-försäkringen. Om arbetet i lantbruksföretaget fortsätter och villkoren för en försäkring uppfylls kan pensionstagaren ta en frivillig LFÖPL-försäkring.

Försäkringen avslutas när arbetet upphör eller senast när den försäkrade fyller 68 år. Den nya pension som intjänats genom försäkringen börjar betalas vid 68 år på ansökan av den försäkrade.

Full invalidpension och delinvalidpension
Den som har invalidpension försäkras enligt den arbetsinsats med vilken han eller hon fortsätter att arbeta i lantbruket. Om villkoren för försäkringen uppfylls är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Om årsarbetsinkomsten är mindre än den nedre gränsen för en LFÖPL-försäkring (3 900 euro år 2019), kan försäkringen tas frivilligt. Ändringen i försäkringen görs i allmänhet räknat från pensionsfallet, med andra ord från det att arbetsoförmågan började.

Den pension som intjänats under tiden med invalidpension läggs till pensionen när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Arbetslivspension
Den som får arbetslivspension kan fortsätta att arbeta inom ramen för förvärvsinkomstgränsen. LFÖPL-försäkringen kan vara antingen obligatorisk eller frivillig beroende på arbetsinkomstens storlek.

Rehabiliteringsstöd
Den som har rehabiliteringsstöd försäkras enligt den arbetsinsats med vilken han eller hon fortsätter att arbeta i lantbruket. När rehabiliteringsstödet upphör behöver LPA få uppgifter om ändringen i arbetsinsatsen så att arbetsinkomsten kan justeras till rätt nivå. Om den person som hade rehabiliteringsstöd inte hade LFÖPL-försäkringen i kraft lönar det sig att reda ut försäkringssituationen när personen återupptar sitt lantbruksföretagararbete.

Deltidspension
En företagare som har deltidspension och fortsätter med sin lantbruksföretagarverksamhet fortsätter att vara LFÖPL-försäkrad. Arbetsinkomstens nivå har fastställts i samband med beslutet om deltidspension.

Vilande avträdelsestöd
Den som har vilande avträdelsestöd och fortsätter att arbeta på gården kan ta LFÖPL-försäkring som familjemedlem. Om minst 3 900 euro (2019) betalas i lön per år är försäkringen obligatorisk.

LFÖPL-försäkringen kan inte vara i kraft efter att betalningen av avträdelsestöd har börjat.

OFLA-försäkringsskydd
OFLA-arbetsskadeförsäkringen är automatiskt i kraft i samband med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om villkoren för en obligatorisk LFÖPL-försäkring inte uppfylls, kan OFLA-försäkringen tas frivilligt förutsatt att LFÖPL-verksamheten fortsätter.

Avbytarservice
En LFÖPL-försäkrad pensionstagare kan i vissa fall vara berättigad till avbytarservice.

Uppdaterad 27.12.2018