Kompletterande verksamhet

Binäringar som bedrivs som kompletterande verksamhet till lantbruket beaktas i företagets arbetsinkomst. En förutsättning är att den kompletterande verksamheten beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL). Det kan till exempel vara fråga om arbete åt utomstående med gårdens maskiner eller virkessågning, tröskning och torkning av spannmål, förädling av gårdens produkter, biodling, fiskodling eller gårdsbruksturism. Andra exempel är pälsdjursuppfödning, upptagning och försäljning av torv eller lav samt växthusodling.

Om den kompletterande verksamheten beskattas enligt näringsskattelagen behövs en FöPL-försäkring vid sidan av LFÖPL-försäkringen.

Anmäl förändringar
När du börjar med en kompletterande verksamhet ska du alltid anmäla det till LPA. Om beskattningen av den kompletterande verksamheten ändras till att ske enligt näringsskattelagen ska du också meddela oss. Ändringar i arbetsinkomsten görs i regel räknat från anmälningsdagen.

Olycksfallsskydd
Den som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrad har automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Försäkringen gäller också olycksfall och yrkessjukdomar i kompletterande verksamhet som hör till LFÖPL-försäkringen. Om den kompletterande verksamheten däremot beskattas enligt näringsskattelagen måste företagaren ta en separat olycksfallsförsäkring.

Uppdaterad 13.01.2017