Familjemedlemmar

En 18–67-årig nära släkting som arbetar på gården mot lön kan försäkras som familjemedlem. Det kan vara fråga om företagarens barn, adoptivbarn, barnbarn, föräldrar, mor- eller farföräldrar samt svärsöner och svärdöttrar. Även företagarens bröder, systrar, far- och morbröder, mostrar och fastrar samt syskonbarn kan försäkras som familjemedlemmar. En sambo till en familjemedlem kan inte få LFÖPL-försäkring.

Läs mer i sammanställningen Försäkring för familjemedlemmar.

Företagarens föräldrar och barn kan försäkras även om de inte bor på gården. Det fordras dock att de arbetar på gården i huvudsyssla.

På en gård som ägs av ett dödsbo där den efterlevande maken har hela besittningsrätten kan de barn som arbetar på gården försäkras som familjemedlemmar.

Försäkringen börjar
Försäkringen träder i kraft räknat från den dag då lönebetalningen börjar. Om arbetet i företaget varar mindre än fyra månader behöver försäkring inte tas. En studerande som är skriven på hemgården och arbetar där under ferierna mot lön hör dock till försäkringen.

Det inverkar inte på företagarnas försäkring och har ingen minskande effekt på deras arbetsinkomster att familjemedlemmar försäkras.

Att söka försäkring
Ansökan om försäkring för en familjemedlem måste göras inom sex månader från att lön börjat betalas. Som bilaga till ansökningen behövs ett intyg på att lönebetalningen börjat. Intyget kan vara till exempel ett bankkvitto, ett kontoutdrag över lönebetalningen eller den blankett som används vid förskottsinnehållningen.

Försäkringen avslutas
När betalningen av lön upphör eller familjemedlemmen slutar arbeta i företaget avslutas försäkringen. En annan orsak kan vara att familjemedlemmen flyttar bort från gården. Det är också möjligt att säga upp en frivillig försäkring även om alla villkor för försäkringen fortfarande uppfylls. Försäkringen sägs upp genom ett skriftligt meddelande till LPA.

Frivillig försäkring
Om en familjemedlem arbetar på gården men inte får lön för arbetet kan försäkringen tecknas frivilligt. Arbetsinkomsten bestäms i så fall enligt arbetsinsatsen och naturaförmånerna. Familjemedlemmen kan också teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring på samma villkor.

Avbytarservice
En familjemedlem som arbetar med husdjursskötsel på gården har rätt till semester förutsatt att LFÖPL-försäkringen är obligatorisk. Han eller hon kan också få vikariehjälp på grund av sjukdom eller olycksfall samt under moderskaps- och föräldrapenningsperioder.

Den som är frivilligt försäkrad har inte rätt till avbytarservice.

Uppdaterad 27.12.2018