Renskötsel

Arbetsinkomsten för en renskötare bestäms enligt antalet inräknade renar, renskötselarbetsdagarna och uppfödningsdagarna. Som arbetsdagar betraktas både de dagar som antecknats i renbeteslagets bokföring och det arbete som utförs utanför bokföringen.

En inräknad ren ger en årsarbetsinkomst på 31,26 euro och en arbetsdag ger 62,50 euro (år 2019).

Uppfödningsdagarna räknas inte som arbetsdagar som sådana, utan de omräknas till arbetsdagar. Till exempel uppfödning av 30 renar i 60 dagar blir 11 arbetsdagar.

Makens arbetsinkomst
För en make eller maka som inte äger renar bestäms arbetsinkomsten enligt arbetsdagarna i renbeteslaget och utanför renbeteslaget. Om antalet arbetsdagar inte når upp till gränsen för en obligatorisk försäkring, kan försäkringen tas frivilligt.

Arbetsinkomsten för familjemedlemmar
För familjemedlemmar som bor i samma hushåll består arbetsinkomsten av summan av lönen och naturaförmånerna. Om ingen lön betalas baseras arbetsinkomsten på en uppskattad arbetsinsats.

Uppdaterad 27.12.2018