LFÖPL-arbetsinkomsten

LFÖPL-försäkringen bygger på LFÖPL-arbetsinkomsten, som avspeglar lantbruksföretagarens arbetsinsats i sin verksamhet. Arbetsinkomsten är grund för alla pensioner, ersättningar och dagpenningar. Den är också beräkningsgrund för flera andra förmåner, bland annat dagpenningen från trafikförsäkringen och de dagpenningar som Folkpensionsanstalten betalar. Även försäkringspremierna är beroende av arbetsinkomsten.

Brukningsenhetens arbetsinkomst
Arbetsinkomsten av gårdsbruk baseras på den odlade jordbruksmarken och skogsarealen samt den kompletterande verksamhet som eventuellt bedrivs på gården. Arbetsinkomsten fördelas mellan företagarna i proportion till hur mycket de deltar i arbetena på gården. Om det finns bara en företagare fastställs hela arbetsinkomsten för honom eller henne.

Företagaren kan själv påverka
Företagarna har möjlighet att själv påverka arbetsinkomstens storlek och välja en lämplig arbetsinkomst som motsvarar den egna arbetsinsatsen inom de gränser som lagen anger. Det lönar sig att under hela företagarverksamheten ha en sådan arbetsinkomst att ersättningarna motsvarar eventuella inkomstbortfall.

Arbetsinkomsten för familjemedlemmar
En familjemedlems arbetsinkomst är den lön som betalas. Om ingen lön betalas är försäkringen frivillig.För en familjemedlem som tecknat försäkringen frivilligt bestäms arbetsinkomsten utifrån den beräknade arbetsinsatsen.

Arbetsinkomsten kan ändras
Om det inträffar förändringar i produktionen eller i förhållandena på gården kan arbetsinkomsten ändras. Ändringar i en gällande försäkring görs alltid räknat från anmälningsdagen och aldrig retroaktivt. Det är viktigt att anmäla förändringar för att arbetsinkomsten så noga som möjligt ska motsvara företagarens arbetsinsats.

Om du är LFÖPL-försäkrad kan du logga in till våra e-tjänster och kontrollera storleken på din gällande LFÖPL-arbetsinkomst. Via e-tjänsterna kan du också ansöka om att LFÖPL-arbetsinkomsten ska ändras.

Uppdaterad 07.01.2016