Försäkringspremien

Premien för LFÖPL-försäkringen beräknas på den försäkrades personliga LFÖPL-arbetsinkomst som gäller i början av året. Beroende på premiens storlek faktureras den i en, två eller tre rater med förfallodagar i februari, maj och oktober. Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.

Om du behöver uppskov med betalningen av försäkringspremierna kan du kontakta LPA:s premiefaktureringsenhet, växel 029 435 11 eller e-post: vakuutusmaksut(at)mela.fi. För närvarande är det möjligt att bevilja ett betalningsanstånd på högst 24 månader räknat från den ursprungliga förfallodagen, och en dröjsmålsränta tas i så fall ut.

LFÖPL-försäkringspremiens storlek
Procentsatsen är beroende av den försäkrades ålder vid årsskiftet och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.

De som i början av 2019 är under 53 år och de som då har fyllt 63 år betalar en försäkringspremie på 13,0140 procent när arbetsinkomsten är mindre än 27 322,93 euro. För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 27 322,93 och 42 936,11 euro stiger premien enligt en glidande skala. För den del som går över 42 936,11 euro är premien 24,10 procent.

På grund av att 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de också en litet högre premie. För dem är motsvarande procentsatser 13,8240 och 25,60.

Övriga försäkringspremier
Även premierna för lantbruksföretagarnas OFLA-arbetsskadeförsäkring och grupplivförsäkring tas ut i samband med LFÖPL-premien. År 2019 är premien för den obligatoriska OFLA-arbetsskadeförsäkringen 16,00 euro + 0,75 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten. Grupplivförsäkringspremien är 12,00 euro.

Exempel
Försäkringspremierna till utgången av det kalenderår under vilket den försäkrade fyller 53 år och från ingången av kalenderåret efter att den försäkrade fyllt 63 år. 

 LFÖPL-arbetsinkomst  20 000 euro/år 40 000 euro/år
 LFÖPL-försäkringspremie
(yngre än 53 år och 63 år eller äldre)
          2 603         5 834 
 OFLA-arbetsskadeförsäkringspremie                   133            253
 Grupplivförsäkringspremie               12              12

 I exemplet har man utgått från att personen har en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring. Personen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och får därför 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Prova försäkringspremieräknaren.

Dröjsmålsränta
Om försäkringspremien blir obetald skickar LPA en påminnelse. Samtidigt höjs beloppet med en dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 4 procent per år under tiden 1.6.2016–31.12.2020.

Uppdaterad 27.12.2018