Försäkringspremien

Premien för LFÖPL-försäkringen beräknas på den försäkrades personliga LFÖPL-arbetsinkomst som gäller i början av året. Beroende på premiens storlek faktureras den i en, två eller tre rater med förfallodagar i februari, maj och oktober. Försäkringspremien är avdragsgill vid beskattningen.

Om du behöver uppskov med betalningen av försäkringspremierna kan du kontakta LPA:s premiefaktureringsenhet, växel 029 435 11 eller e-post: vakuutusmaksut(at)mela.fi, för att komma överens om en betalningstidtabell. För närvarande är det möjligt att bevilja ett betalningsanstånd på högst 24 månader räknat från den ursprungliga förfallodagen.

LFÖPL-försäkringspremiens storlek
Procentsatsen är beroende av personens ålder och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek. År 2017 betalar både de försäkrade som är under 53 år och de som har fyllt 63 år en försäkringspremie på 13,0140 procent när arbetsinkomsten är mindre än 26 783,03 euro. För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 26 783,03 och 42 087,69 euro stiger premien enligt en glidande skala. För den del som går över 42 087,69 euro är premien 24,10 procent. Eftersom pensionstillväxten är större för 53–62-åringar betalar de en litet högre premie. För dem är motsvarande procentsatser 13,8240 och 25,60.

Övriga försäkringspremier
Även premierna för lantbruksföretagarnas OFLA-arbetsskadeförsäkring och grupplivförsäkring tas ut i samband med LFÖPL-premien. År 2017 är premien för den obligatoriska OFLA-arbetsskadeförsäkringen 16,00 euro + 0,75 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten. Grupplivförsäkringspremien är 12,00 euro.

Exempel 

 LFÖPL-arbetsinkomst  20 000 euro/år 40 000 euro/år
 LFÖPL-försäkringspremie
(yngre än 53 år och 63 år eller äldre)
          2 603         5 838 
 OFLA-arbetsskadeförsäkringspremie                   133            253
 Grupplivförsäkringspremie               12              12

 I exemplet har man utgått från att personen har en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring. Personen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och får därför 20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Prova försäkringspremieräknaren.

Dröjsmålsränta
Om försäkringspremien blir obetald skickar LPA en påminnelse. Samtidigt höjs beloppet med en dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 4 procent per år under tiden 1.6.2016–30.6.2018.

Uppdaterad 23.10.2017