Frivillig försäkring

Den frivilliga LFÖPL-försäkringen är avsedd för jordbrukare och skogsägare som har mindre än fem LFÖPL-hektar åker eller skog, eller som har en mindre årlig LFÖPL-arbetsinkomst än 3 900 euro (2019). Fiskare och renskötare kan teckna den frivilliga försäkringen om deras årsarbetsinkomst är mindre än 3 900 euro (2019).

Även familjemedlemmar som får mindre än 3 900 euro per år (2019) i lön eller ingen lön alls för sitt arbete på gården kan teckna LFÖPL-försäkringen frivilligt. Läs närmare om försäkring för familjemedlemmar.

Även för pensionstagare
En ålderspensionär som fortsätter med lantbruksföretagarverksamheten kan teckna försäkringen frivilligt.

Villkor för försäkringen
Ett villkor för den frivilliga försäkringen är att företagaren eller familjemedlemmen arbetar regelbundet i företaget. För företagarens del har boningsorten ingen betydelse och inte heller arbete utanför företaget. För att försäkringen ska kunna tecknas måste värdet av arbetsinsatsen vara minst 1 950 euro per år (2019).

Förmåner som hör till den frivilliga försäkringen
Den frivilliga försäkringen ger i stort sett samma förmåner som den obligatoriska. Något olycksfalls- och yrkessjukdomsskydd hör dock inte automatiskt till den frivilliga försäkringen, men det får man genom att teckna den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen, som också kan utökas med en fritidsolycksfallsförsäkring.

Grupplivförsäkringen hör bara till den obligatoriska försäkringen och kan inte tas frivilligt. Även avbytarservicen är tillgänglig bara för dem som är obligatoriskt försäkrade.

Försäkringen börjar och slutar
En frivillig LFÖPL-försäkring träder i kraft från ansökningsdagen och aldrig retroaktivt. Försäkringen avslutas om arbetet i företaget upphör eller om villkoren för försäkringen annars inte längre uppfylls. Den försäkrade är skyldig att anmäla sådana förändringar till LPA.

Om den försäkrade vill säga upp försäkringen fastän villkoren ännu uppfylls, måste det göras skriftligen. Försäkringen upphör att gälla tidigast vid utgången av den månad under vilken den skriftliga uppsägningen inkom till LPA.

Försäkringspremier
Försäkringspremien för den frivilliga LFÖPL-försäkringen är lika stor som för den obligatoriska försäkringen. Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.

Uppdaterad 27.12.2018