Försäkringsförutsättningar

Enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) försäkras 18 - 67-åriga företagare som bedriver jord- och skogsbruk, fiske eller renskötsel. Till försäkringen hör också företagarens make, maka eller sambo och företagarens familjemedlemmar. Dessutom försäkras delägare i ett dödsbo och de som bedriver jordbruk i en sammanslutning.

När försäkring?
Försäkringen är obligatorisk om villkoren för försäkringen uppfylls. En företagare måste teckna försäkring inom sex månader från att han eller hon börjar bedriva jord- eller skogsbruk, fiske eller renskötsel.

Företagare i bisyssla
En lantbruksföretagare som också har lönearbete eller annan företagarverksamhet försäkras enligt LFÖPL om villkoren för försäkringen uppfylls. Företagaren tjänar då in pension samtidigt från både lantbruksverksamheten och lönearbetet eller det andra företagararbetet.

Främmande arbetskraft
Utomstående avlönad arbetskraft omfattas inte av LFÖPL.

Retroaktiv försäkring
LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt räknat från att verksamheten började, dock högst för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. LPA kan ta ut förhöjd försäkringspremie för den retroaktiva tiden.

Ta kontakt med LPA-ombudsmannen när du har skaffat ett jord- eller skogsbruk eller börjat bedriva fiske eller renskötsel. Det gäller också dig som är familjemedlem och arbetar mot lön i företaget.

Uppdaterad 07.02.2013