Ersättningens storlek

Grupplivförsäkringsersättningen är ett engångsbelopp, som består av ett grundbelopp samt barntillägg och olycksfallstillägg. Ersättningsbeloppens storlek fastställs varje år av social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både lantbruksföretagare och arbetstagare. Grundbeloppet är beroende av förmånslåtarens ålder vid dödstillfället.

Grundbelopp år 2016 och 2017

Den försäkrades ålder
vid dödstillfället      

Grundbelopp
euro

–49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60–

16 430
15 350
14 260
13 130
12 050
 10 990
  9 890
  8 800
  7 770
  6 620
  5 540
  4 570


Barntillägg
Barntillägget är 7 400 euro per barn.

Olycksfallstillägg
Om förmånslåtarens död orsakades av ett olycksfall höjs både grundbeloppet och barntillägget med 50 procent. Den efterlevande maken får grundbeloppet höjt med ett olycksfallstillägg och varje barn får barntillägget höjt med ett olycksfallstillägg. Om endast barn är förmånstagare, delas hela ersättningsbeloppet och tilläggen jämnt mellan barnen.

Uppdaterad 19.01.2017