Efter vem betalas ersättning

De anhöriga har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen efter en avliden förmånslåtare som vid sin död hade en obligatorisk LFÖPL-försäkring eller vars försäkring hade upphört för mindre än tre år sedan. Om försäkringen hade upphört på grund av att den försäkrade beviljades full invalidpension, kvarstår rätten till ersättning i fem år efter att försäkringen upphörde.

Ersättning betalas dock inte

  • om förmånslåtaren före sin död hade gått i ålderspension eller förtida ålderspension enligt LFÖPL
  • om förmånslåtaren avlidit efter den månad under vilken han eller hon fyllde 68 år
  • om ersättning betalas ur en annan grupplivförsäkring som bygger på förmånslåtarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Ersättning betalas således från bara ett system.
Uppdaterad 19.01.2017