Bakgrund till pensionsreformen

De lagar som gäller arbetspensionsreformen stadfästes i januari 2016 och reformen trädde i kraft vid ingången av 2017. Som en del av reformen ändrades också lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL).

Varför gjordes reformen?
Människor lever allt längre och samma utveckling väntas fortsätta också i framtiden. Läget i den offentliga ekonomin och den snabba föråldringen av befolkningen kräver att tiden i arbetslivet förlängs och att det ses över om arbetspensionsavgifterna är tillräckliga.

En hörnsten i reformen är att den ålder då folk går i ålderspension ska stiga under de kommande årtiondena. Grundtanken i pensionssystemet är även efter att reformen genomförts att man genom att fortsätta att arbeta kan tjäna in en större pension.

Reformen syftar till att
• förlänga tiden i arbetslivet
• nå en stabil finansiering av pensionssystemet
• säkerställa en tillräcklig nivå på pensionerna.

Vad förändras?
• Pensionsåldern höjs stegvis till 65 år (stiger 3 mån./åldersklass).
• Från och med 2027 binds pensionsåldern till förändringen i den genomsnittliga förväntade livslängden.
• Pensionstillväxten är i fortsättningen 1,5 %.
• Deltidspension beviljas inte längre och i stället kan man ta ut partiell ålderspension.

Vem berörs av reformen?
• Ändringen i pensionsåldern gäller dem som är födda 1955 eller senare.
• Ändringarna i intjänandet av pension gäller arbete som utförs år 2017 eller senare.

Om du har gått i pension före 2017 gäller ändringarna inte dig. Om du är född 1954 eller tidigare blir din pensionsålder oförändrad, men ändringarna i intjänandet av pension gäller även dig från början av 2017.

Uppdaterad 13.02.2017