Överlåtelse i bolagsform

Avträdelsestöd kan vara möjligt på basis av en generationsväxlingsöverlåtelse om avträdaren bedriver jordbruk i bolagsform eller om gården överlåts till ett bolag som bedriver jordbruk. Avträdelsestöd kan fås tidigast vid 60 år.

En förutsättning för överlåtelser i bolagsform är att de personer som bedriver jordbruk i bolagsform uppfyller villkoren för LFÖPL-försäkring. Bolaget kan bedrivas i form av aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag.

Ett alternativ är också att bolaget överlåter gårdens åkrar och produktionsbyggnader som en fastighetsöverlåtelse till en fysisk person. I så fall fortsätter företagets verksamhet inte i bolagsform.

Generationsväxling i ett aktiebolag
När verksamheten bedrivs i form av ett aktiebolag genomförs en generationsväxling så att alla aktier i bolaget överlåts till en förvärvare, som måste uppfylla alla villkor som ställs på en förvärvare. Förvärvaren förbinder sig att behålla så mycket aktier att han eller hon har ett bestämmande inflytande i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid i minst fem år. Med bestämmande inflytande avses att förvärvaren tillsammans med sin make eller maka innehar mer än hälften av aktierna i bolaget eller av de röster som bygger på aktieinnehav. Förvärvaren måste teckna LFÖPL-försäkring för bolagets verksamhet.

Generationsväxling i ett öppet bolag eller kommanditbolag
Vid en generationsväxling i ett öppet bolag eller kommanditbolag överlåter avträdaren sin bolagsandel till en förvärvare, som måste uppfylla alla villkor som ställs på en förvärvare. Förvärvaren förbinder sig också att inte överlåta sin bolagsandel och att vertka som ansvarig bolagsman i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid i minst fem år. Förvärvaren måste teckna LFÖPL-försäkring för bolagets verksamhet.

Generationsväxling direkt till ett bolag
En fysisk person som bedriver jordbruk kan genomföra en generationsväxling genom att överlåta sin gård direkt till ett aktiebolag eller personbolag som bedriver jordbruk. Överlåtelsen kan också göras för ett aktiebolags räkning som ska bildas. En avträdelse kan ändå inte genomföras så att gården överförs från ett bolag till ett annat bolag.

Överlåtelse till ett aktiebolag
I ett aktiebolag som skaffar en gård på detta sätt måste förvärvaren ha ett bestämmande inflytande. Bolagets verksamhet måste utgöras av LFÖPL-verksamhet och förvärvaren måste teckna en LFÖPL-försäkring för verksamheten. Förvärvaren måste uppfylla alla villkor som ställs på en förvärvare och förbinda sig att behålla så mycket aktier att han eller hon har ett bestämmande inflytande i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid i minst fem år.

Överlåtelse till ett personbolag
När ett personbolag förvärvar en gård måste alla ansvariga bolagsmän uppfylla de villkor som ställs på en generationsväxlingsförvärvare. De måste också förbinda sig att inte överlåta sin andel i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid i minst fem år. Bolagets verksamhet måste vara LFÖPL-verksamhet och de ansvariga bolagsmännen måste teckna LFÖPL-försäkring för sin verksamhet.

Odlingsförbindelser
Det bolag som övertar driften av en gård förbinder sig att ha gården i sin ägo och att odla den under hela förbindelsetiden, dock alltid i minst fem år. Bolaget förbinder sig också att uppfylla villkoren om att gården ska vara ekonomiskt livskraftig och de miljökrav och djurskyddskrav som följer av produktionsinriktningen. Om gården inte är livskraftig vid avträdelsetidpunkten ska bolaget lägga fram en utvecklingsplan för gården och förbinda sig till att livskraftsvillkoret uppfylls senast inom tre år från avträdelsen.

Förvärvaren förbinder sig också personligen att odla gården och att bo där eller inom ett sådant avstånd att gården kan skötas ändamålsenligt. Förvärvaren måste också uppfylla kravet på yrkesskicklighet. Om utbildningskravet inte uppfylls när ansökan görs, måste förvärvaren förbinda sig att skaffa den utbildning som saknas inom två kalenderår från överlåtelsen.

Uppdaterad 16.01.2017