Åkermark till nära släkting

En jordbrukare kan också få avträdelsestöd genom att sälja gårdens alla åkrar som tillskottsmark till en nära släkting vid en generationsväxlingsliknande överlåtelse. Villkor för detta är att köparen redan har börjat driva gårdsbruk på en tidigare förvärvad gård och i det skedet beviljats startbidrag för unga jordbrukare.

Villkor som gäller förvärvaren
Förvärvaren ska vara en under 50-årig jordbrukare i grannskapet och ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring sedan tidigare.

Om åkermarken överlåts till två förvärvare för gemensam odling måste båda uppfylla alla villkor.

Förvärvaren måste förbinda sig att odla åkrarna så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid i minst fem år.

Avståndet mellan den åkermark som överlåts och förvärvarens driftscentrum får inte överstiga 20 kilometer. Avståndet får vara upp till 30 kilometer om tillskottsmarken gränsar till förvärvarens gårds åkerområde eller om en väsentlig del av åkrarna på förvärvarens gård ligger på högst tre kilometers avstånd från tillskottsmarken.

Avståndet till tillskottsåkrarna räknas längs en väg som är farbar med jordbruksmaskiner.

Uppdaterad 12.02.2013