Generationsväxling

Vid en generationsväxlingsöverlåtelse måste äganderätten till gårdens åkermark och produktionsbyggnader överföras på förvärvaren.

Högst två personer, vardera med make aller maka, kan vara förvärvare. En sambo som är LFÖPL-försäkrad jämställs med make eller maka. Om gården överlåts till makar för gemensam odling räcker det att den ena maken uppfyller villkoren för en generationsväxlingsförvärvare. Den andra maken förbinder sig till att de behåller gårdens åkrar oskiftade i sin ägo.

Förvärvarens ålder och utbildning
En förvärvare måste vara under 40 år vid avträdelsetidpunkten och ha yrkesutbildning i naturbruk på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning som är lämplig för produktionsinriktningen. Som utbildning godkänns också minst tre års erfarenhet av att bedriva jordbruk i kombination med en utbildning på minst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng inom en bransch som är ändamålsenlig med tanke på gårdens verksamhet. Minst hälften av studieveckorna eller studiepoängen måste bestå av ekonomisk utbildning. Att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

Om kravet på utbildning inte uppfylls när ansökan görs, måste förvärvaren förbinda sig att skaffa den utbildning som saknas inom två kalenderår från överlåtelsen.

Biinkomster
De andra inkomster av varaktig natur som förvärvaren har vid avträdelsetidpunkten får inte överstiga 60 000 euro per år. Den andra makens inkomster har inte betydelse för inkomstgränsen.

Förbindelse
Förvärvaren förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på gården eller inom ett sådant avstånd att den kan skötas på ett ändamålsenligt sätt. Förbindelsen gäller så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid i minst fem år. På en spannmålsgård kan ett normalt pendlingsavstånd anses vara tillräckligt nära.

Som förvärvare vid en generationsväxling duger inte en person som redan före överlåtelsen har börjat med gårdsbruk på en annan gård och fått startstöd för unga jordbrukare eller något motsvarande tidigare stöd.

Villkor som gäller gården
Gårdsbruksenheten måste vara ekonomiskt livskraftig. Förvärvaren måste lägga fram en affärsplan som visar att företagsverksamheten på gården under fem år efter avträdelsen ger en inkomst på minst 15 000 euro per år för varje förvärvare eller för de äkta makar tillsammans som är förvärvare. Av beloppet ska minst 12 000 euro komma från jordbruket på gården. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas alltid minst 5 000 euro om året. Affärsplanen ska innehålla en beskrivning av företagsverksamheten på gården.

Om gården inte är livskraftig vid avträdelsetidpunkten, måste förvärvaren lägga fram en plan över åtgärder för utvecklande av gården och förbinda sig att livskraftsvillkoren uppfylls senast inom tre år från avträdelsen.

Förutom att vara livskraftig måste gården uppfylla minimikraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd. I praktiken anses kraven vara uppfyllda om gårdsstöd har betalats till avträdaren eller förvärvaren.

Överlåtelse för att odlas separat
En generationsväxling kan även genomföras så att gårdsbruksenheten överlåts i delar till olika förvärvare att odlas separat. Det är möjligt om de gårdar som överlåts separat ligger långt från varandra eller om de har olika produktionsinriktning och det därför inte är ändamålsenligt att odla dem gemensamt. Varje gård måste också ha egna bostads- och produktionsbyggnader. Dessutom måste varje gård vara livskraftig. Kravet uppfylls genom att företagsinkomsten under fem år efter överlåtelsen är minst 15 000 euro per år för varje förvärvare eller för de äkta makar som är förvärvare. Av beloppet ska minst 12 000 euro komma från jordbruket på gården. Avskrivningarna är minst 5 000 euro per år.

Överlåtelse för odling separat är möjlig också när de olika gårdarna har nödvändiga produktionsbyggnader och varje gårds inkomst av jordbruket under fem år efter överlåtelsen är minst 30 000 euro för varje förvärvare eller för de äkta makar tillsammans som är förvärvare och avskrivningarna är minst 5 000 euro per år.

Skifte av gården (jordbrukssammanslutningar)
Om avträdaren ensam eller med sin make äger en gårdsbruksenhet tillsammans med en eller flera andra personer och gårdsbruksenheten odlas gemensamt, kan en generationsväxling genomföras så att den gäller bara en del av gårdsbruksenheten. Ett villkor är att jordbruksinkomsten från den gemensamt ägda gårdsbruksenheten är minst 50 000 euro per år. Vidare förutsätts att jordbruksinkomsten från den gård som överlåts under fem år efter avträdelsen kan vara minst 25 000 euro per år för varje förvärvare eller för de äkta makar som är förvärvare och avskrivningarna minst 5 000 euro per år.

Uppdaterad 09.01.2015