Vad som avses med jordbruk

Med jordbruk avses

  • åkerbruk
  • boskapsskötsel
  • pälsdjursuppfödning och annan djurhållning
  • växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling
  • fiskodling
  • biodling
  • renhushållning
  • yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning
  • produktion som angår djuruppfödning, produktion av kött eller andra animaliska produkter, produktion av spannmål eller andra levande växter eller annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Uppdaterad 12.02.2013