Medan du har avträdelsestöd

En företagare som börjar lyfta avträdelsestöd får inte längre bedriva jordbruk eller renskötsel och inte heller utföra leveransarbeten i skogsbruket. Det är ändå tillåtet att utföra vissa arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna, se sidan Tillåtna skogsarbeten.

Avträdarna kan behålla
Avträdarna kan ha kvar två hektar åkermark i sin ägo och dessutom behålla sällskapsdjur och högst två hästar eller sex renar. Avträdarna kan använda åkermarken som trädgårdsland, men annars är det inte möjligt att odla för egen räkning.

Förvärvsinkomstgräns
Avträdelsestödet är inte hinder för lönearbete eller företagarverksamhet i liten skala, men inkomsterna måste underskrida förvärvsinkomstgränsen. År 2017 är gränsen 727,29 euro i månaden. Förvärvsinkomstgränsen justeras varje år enligt lönekoefficienten.

Som förvärvsinkomster betraktas inkomster från arbetsavtals- och tjänsteförhållanden, företagarverksamhet och andra än kommunala förtroendeuppdrag. Förvärvsinkomsterna granskas per månad på basis av arbetsmånaden.

Som förvärvsinkomster betraktas inte försäljning av spannmål i lager eller periodiserade inkomster av försäljning av husdjur. Sådan "egen pension" som avträdaren betalar till sig själv betraktas inte heller som förvärvsinkomst.

Om inkomsterna går över gränsen
Om inkomsterna går över förvärvsinkomstgränsen leder det till avbrott i betalningen av avträdelsestöd. Dessutom återkrävs det avträdelsestöd som betalats för mycket. Stödtagaren ska omedelbart meddela LPA om inkomsterna går över gränsen och på nytt när inkomsterna sjunker under gränsen.

Avträdelsestödet ändras till ålderspension
Om avträdelsestödet har beviljats år 2007 eller senare betalas grundbeloppet tills stödtagaren fyller 63 år, då grundbeloppet ändras till ålderspension. Kompletteringsdelen kan betalas jämsides med LFÖPL-ålderspension tills pensionstagaren fyller 65 år. Kompletteringsdelen upphör om ålderspension beviljas med stöd av någon annan lag än LFÖPL.

Om avträdelsestödet har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före 2007 betalas det tills stödtagaren fyller 65 år, och avträdelsestödet ändras sedan till ålderspension. Det är möjligt att ta ut annan ålderspension än LFÖPL-ålderspension vid den egna åldersklassens pensionsålder, men det leder till att kompletteringsdelen upphör. 

Avträdelsestödet är skattepliktig inkomst.

Uppdaterad 16.01.2017