Medan du har avträdelsestöd

En företagare som börjar lyfta avträdelsestöd får inte längre bedriva jordbruk eller renskötsel och inte heller utföra leveransarbeten i skogsbruket. Det är ändå tillåtet att utföra vissa arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna, se sidan Tillåtna skogsarbeten.

Avträdarna kan behålla
Avträdarna kan ha kvar två hektar åkermark i sin ägo och dessutom behålla sällskapsdjur och högst två hästar eller sex renar. Avträdarna kan använda åkermarken som trädgårdsland, men annars är det inte möjligt att odla för egen räkning.

Förvärvsinkomstgräns
Avträdelsestödet är inte hinder för lönearbete eller företagarverksamhet i liten skala, men inkomsterna måste underskrida förvärvsinkomstgränsen. År 2019 är gränsen 741,96 euro i månaden. Förvärvsinkomstgränsen justeras varje år enligt lönekoefficienten.

Som förvärvsinkomster betraktas inkomster från arbetsavtals- och tjänsteförhållanden, företagarverksamhet och andra än kommunala förtroendeuppdrag. Förvärvsinkomsterna granskas per månad på basis av arbetsmånaden.

Som förvärvsinkomster betraktas inte försäljning av spannmål i lager eller periodiserade inkomster av försäljning av husdjur. Sådan "egen pension" som avträdaren betalar till sig själv betraktas inte heller som förvärvsinkomst.

Om inkomsterna går över gränsen
Om inkomsterna går över förvärvsinkomstgränsen leder det till avbrott i betalningen av avträdelsestöd. Dessutom återkrävs det avträdelsestöd som betalats för mycket. Stödtagaren ska omedelbart meddela LPA om inkomsterna går över gränsen och på nytt när inkomsterna sjunker under gränsen.

Avträdelsestödet ändras till ålderspension
Den ålder då ditt avträdelsestöd ändras till ålderspension är beroende av när avträdelsen skett.

Om avträdelsen har skett 2000–2006 upphör betalningen av avträdelsestödets grundbelopp när du fyller 65 år. Du kan ta ut ålderspension från annat arbete när du når den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, och i så fall upphör avträdelsestödets kompletteringsdel. De förbindelser som hör till avträdelsestödet gäller dock tills du fyllt 65 år.

Om avträdelsen har skett 2007 eller senare ändras avträdelsestödets grundbelopp till LFÖPL-ålderspension när du fyller 63 år. Betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel kan fortsätta tills du fyller 65 år om du inte före det söker pension från annat arbete.

Avträdelsestödet är skattepliktig inkomst.

Uppdaterad 27.12.2018