Hur du söker avträdelsestöd

En förutsättning för att få avträdelsestöd är att avträdaren ansöker om avträdelsestöd innan den slutliga överlåtelsehandlingen undertecknas. Ansökan kan lämnas in tidigast två år före den avträdelseålder som fordras. Förhandsbeslutets giltighetstid anges i beslutet (upphör senast 31.12.2018).

Med att ansöka avses att ansökan om avträdelsestöd blivit anhängiggjord. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord den dag då LPA eller LPA-ombudsmannen har tagit emot den eller då den anlänt till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftcentrum är beläget.

Avträdelsetidpunkten
Systemet med avträdelsestöd gäller till utgången av 2018. En förutsättning för att få avträdelsestöd är att avträdelsen sker under lagens giltighetstid.

Avträdelsen anses ske när den slutliga överlåtelsehandlingen har undertecknats och besittningsrätten till gården överförts. Den slutliga avträdelsen kan ske redan när förhandsbeslutet erhållits även om avträdaren inte har nått den ordinarie avträdelseåldern. I fråga om vilande avträdelsestöd måste sökanden dock ha nått den nedre åldersgränsen för vilande stöd innan avträdelsen kan ske (alltså innan överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningen överförs).

Vid överlåtelse av jordbruk i bolagsform eller renhushållning sker den slutliga avträdelsen den dag överlåtelsehandlingen undertecknas.

Bilagor till ansökan
Till ansökan on avträdelsestöd behövs följande bilagor:

Ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal

 • underskrifter av gårdens alla ägare och alla förvärvare

Utredning om äganderätten

 • lagfartsbevis som får vara högst 2 månader gamla
 • bouppteckningsintrument (dödsbo)

Uppgifter om sökandenas beskattning och om EU-jordbrukarstöd

 • kopia av sökandenas skatteblanketter 2 för de tre senaste åren
 • i fråga om verksamhet i bolagsform bifogas blankett 5 eller 6 samt bolagets resultat- och balansräkning
 • blanketterna 101A, 102A och 102B, eller Landsbygdsverkets blanketter "Basuppgifter om gårdsbruksenheten" och "Sammandrag över anmälda skiftesuppgifter"

Förbindelser

 • förvärvarnas förbindelser (AVSTÖ-2015 odlingsförbindelse 1 eller 2)
 • bolagets förbindelse 1Y vid bolagsöverlåtelse

Vid en generationsväxling dessutom

 • avträdarens senast fastställda beskattningsbeslut
 • förvärvarens senast fastställda beskattningsbeslut
 • utredning om förvärvarens yrkesskicklighet (betygskopior)
 • utredning om gårdens ekonomiska livskraft med en beskrivning av gårdens företagsverksamhet

Ägaruppgifter om bolag

 • handelsregisterutdrag
 • aktieboken och aktieägarförteckningen
 • bolagsordningen
 • bolagsavtalet.
Uppdaterad 15.11.2018