Förvärvarens förbindelser

Generationsväxlingsförvärvare
Förvärvaren på en avträdelsestödsgård förbinder sig att odla gården så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna. Förbindelsetiden är dock alltid minst fem år. Efter att förbindelsen trätt i kraft kan den inte längre hävas.

Förvärvaren måste bo på gården eller inom ett sådant avstånd att den kan skötas ändamålsenligt med beaktande av bestämmelserna i djurskyddslagen. I fråga om en spannmålsgård kan avståndet därför vara längre än i fråga om en husdjursgård. Om förvärvaren fullgör sin värnplikt eller studerar och bor någon annanstans, kan avträdelsestödet börja först när förvärvaren igen bosätter sig på gården.

Förvärvare av tillskottsmark
Den som vid en generationsväxlingsliknande överlåtelse skaffat tillskottsmark från en avträdelsestödsgård  förbinder sig att odla tillskottsåkern så länge som avträdelsestöd betalas till någon av avträdarna. Förbindelsetiden är dock alltid minst fem år.

Flera förvärvare
Om förvärvaren har skaffat avträdelsestödsgården eller vid en generationsväxlingsliknande överlåtelse har skaffat tillskottsmarken tillsammans med sin make eller maka eller sin LFÖPL-försäkrade sambo räcker det att förvärvaren själv uppfyller alla förpliktelser i förbindelsen. Maken eller sambon förbinder sig till att brukningsenheten hålls oskiftad under hela förbindelsetiden.

Om gården eller tillskottsmarken skaffas tillsammans med någon annan än make eller sambo som avses ovan, måste båda uppfylla alla förpliktelser i förbindelsen. Även i detta fall måste brukningsenheten hållas oskiftad under hela förbindelsetiden.

Om en generationsväxling eller en generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark genomförs så att åkrarna delas mellan flera förvärvare att odlas separat, svarar var och en för sin egen förbindelse.

Hur länge förbindelsen gäller
Förbindelsen träder i kraft när avträdelsestödet börjar. Den gäller så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid i minst fem år.

Det är möjligt att avbryta infriandet av förbindelsen på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som stöder gårdsbruksverksamheten eller av något annat godtagbart skäl. Om avbrottet varar längre tid än ett år, förlängs förbindelsetiden med motsvarande tid.

Om en person som har avträdelsestöd övertar ansvaret för driften av gården under ett sådant avbrott, måste betalningen av avträdelsestöd vanligen avbrytas för den tiden.

Försummelse av förbindelsen
Om förvärvaren bryter mot sin förbindelse ställer LPA krav på att förvärvaren ska betala avträdelsestödets kapitalvärde. Om försummelsen är ringa eller om det finns vägande skälighetssynpunkter kan LPA delvis eller helt avstå från att driva in kapitalvärdet.

Ändringar på gården
Vid planer på ändringar i åkeranvändningen eller i det egna arbetet under förbindelsetiden bör förvärvaren först kontakta LPA. LPA tar då ställning till om den planerade ändringen strider mot förbindelsen och ger ett förhandsbeslut som kan överklagas.

Uppdaterad 12.02.2013