Avträdelsestödets storlek

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel.

Grundbeloppet
Avträdelsestödets grundbelopp räknas på LFÖPL-arbetsinkomsterna under försäkringstiden. Grundbeloppet är lika stort som en full LFÖPL-invalidpension skulle vara när avträdelsen sker. För en person som har delinvalidpension räknas avträdelsestödets grundbelopp ut genom att delinvalidpensionens LFÖPL-andel omvandlas till en full LFÖPL-invalidpension.

Grundbeloppet kan ha minskande effekt på ersättningar enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen.

Kompletteringsdelen
Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som avträdarens folkpension skulle vara. Kompletteringsdelen påverkas av avträdarens övriga pensioner och ersättningar samt av familjeförhållandena. Om en person som har avträdelsestöd beviljas annan pension, upphör kompletteringsdelen räknat från att den andra pensionen börjar.

Barnförhöjning
Om avträdaren har barn under 16 år betalas barnförhöjning.

Uppdaterad 12.02.2013