Tillåtna skogsarbeten

En företagare som beviljas avträdelsestöd behöver inte överlåta sin skogsmark, men leveransarbeten i skogsbruket får inte längre utföras. Avträdaren får dock utföra vissa arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna.

Tillåtna arbeten är

  • skogsförnyelse
  • vård av ungskog
  • hyggesbränning
  • tillvaratagande av energivirke
  • iståndsättningsdikning
  • skogsvitaliseringsgödsling
  • byggande av skogsväg.

Avträdaren får ta ved för eget bruk men inte för försäljning.

Uppdaterad 19.03.2014