Vilande avträdelsestöd

Den yngre av lantbrukarmakar kan få vilande avträdelsestöd när han eller hon är högst fem år yngre än vad avträdelsesättet egentligen kräver. Detsamma gäller en yngre delägare i en lantbrukssammanslutning som syskon sköter gemensamt. Vilande avträdelsestöd är också möjligt för en lantbruksföretagares efterlevande make som är delägare i ett dödsbo som äger gården. Likaså kan vilande avträdelsestöd beviljas den vars make eller maka har full LFÖPL-invalidpension.

Betalningen av avträdelsestöd börjar
Att avträdelsestödet är vilande innebär att det börjar betalas först när stödtagaren uppfyller det ordinarie åldersvillkoret och när förvärvsinkomsterna sjunker under inkomstgränsen (741,96 euro per månad år 2019). Under den vilande tiden finns det ingen gräns för inkomsterna.

Försäkring som familjemedlem
Den som har vilande avträdelsestöd kan försäkras som familjemedlem förutsatt att arbetet i jordbruket fortsätter. Om villkoren för en obligatorisk LFÖPL-försäkring uppfylls, kan den vilande avträdaren även få avbytarservice. Försäkringen upphör när avträdelsestödet börjar betalas.

Uppdaterad 27.12.2018