Att avstå från jordbruk

En gårdsägare kan tillsammans med sin make eller maka få avträdelsestöd när de upphör med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket. En sambo som är LFÖPL-försäkrad jämställs med make eller maka. Rätten till avträdelsestöd gäller också en lantbruksföretagares efterlevande make som har giftorätt i gården samt en syskondelägare i en lantbrukssammanslutning. Dessutom kan företagare som bedriver jordbruk i bolagsform beviljas avträdelsestöd vid en generationsväxling.

Åldersgräns
Man kan få avträdelsestöd tidigast vid 60 år genom att genomföra en generationsväxling och överlåta gården till en förvärvare som fortsätter att driva gården eller genom att genomföra en generationsionsväxlingsliknande överlåtelse och överlåta gårdens alla åkrar som tillskottsmark till en nära släkting.

Vad avses med nära släkting
Med nära släkting avses avträdarens eller makens/makans barn och syskonbarn med make eller maka.

Vilande avträdelsestöd
Det är även möjligt att beviljas vilande avträdelsestöd.

Flera ägare på gården
Om den gård som överlåts har flera ägare, måste de alla avstå från jordbruket enligt bestämmelserna om avträdelsestöd. På större gårdar där inkomsterna av jordbruket beräknas överstiga 50 000 euro per år, kan gården på vissa villkor delas och generationsväxlingsöverlåtelsen gälla bara en del av gården.

Villkor som gäller avträdaren
Avträdaren ska ha bedrivit jordbruk för egen eller gemensam räkning de senaste 10 åren före avträdelsen samt ha varit LFÖPL-försäkrad åtminstone de senaste 5 åren omedelbart före avträdelsen. Kravet på LFÖPL-försäkring gäller också en avträdare som har delinvalidpension.

En person som beviljats pension tills vidare enligt LFÖPL eller folkpensionslagen har inte rätt till avträdelsestöd. Däremot är delinvalidpension, familjepension, olycksfallspension eller rehabiliteringsstöd inte hinder för att få avträdelsestöd.

I samband med avträdelsen förbinder sig avträdaren att varaktigt upphöra med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket. Avträdaren får dock utföra vissa arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna, se sidan Tillåtna skogsarbeten.

Förvärvsarbetet kan fortsätta
Andra inkomster eller företagarverksamhet är inte hinder för att bli beviljad avträdelsestöd. Stödet börjar dock betalas först när inkomsterna understiger förvärvsinkomstgränsen. År 2019 är inkomstgränsen 741,96 euro i månaden.

Splittring av gården
Ett villkor är att ingen väsentlig del av åkermarken på gårdsbruksenheten har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen. Som splittring betraktas dock inte en överlåtelse som har berott på tvingande ekonomiska svårigheter, en stegvis genomförd generationsväxling eller överlåtelse till jordbrukare i grannskapet, om överlåtelsen har omfattat högst en fjärdedel av åkerarealen. Det är även tillåtet att överlåta åkermark till nyskifte samt annan än tomtmark till staten eller kommunen, om dessa skulle kunna få rätt till det överlåtna området genom tvångsinlösning eller som en följd av utövande av förköpsrätt. Dessuom är det tillåtet att överlåta små områden, om överlåtelsen gäller högst 10 % av gårdens åkermark. Om gårdens åkermark är mindre än 20 ha får överlåtelsen vara högst 2 ha.

Avträdelsetidpunkten
Avträdelsen anses ha skett när den slutliga överlåtelsehandlingen har undertecknats och besittningsrätten till gården har överförts på förvärvaren. Vid överlåtelse i bolagsform sker avträdelsen när överlåtelsehandlingen undertecknas. För att avträdaren ska kunna få avträdelsestöd måste överlåtelsen ske under lagens giltighetstid, det vill säga före utgången av 2018.

Uppdaterad 27.12.2018