Avträdelsestöd (AVSTÖ)

Avträdelsestödet tryggar lantbruksföretagarens utkomst före ålderspensionen i de fall där företagaren genomför en generationsväxling.

Avträdelsestödet är avsett för jordbrukare och renskötare som varaktigt upphör med jordbruksproduktionen eller renskötseln före den ordinarie pensionsåldern.

Systemet med avträdelsestöd är i kraft till utgången av 2018. En förutsättning för att få avträdelsestöd är att avträdelsen sker under lagens giltighetstid.

Se den finskspråkiga videon Avträdelsestödet håller på att upphöra. Under videon finns ett sammandrag på svenska.

Jordbrukare
En jordbrukare kan få avträdelsestöd genom att vid en generationsväxling överlåta åkrarna och produktionsbyggnaderna till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket. En generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting kan också på vissa villkor ge rätt till avträdelsestöd.

Renskötare
En renskötare kan få avträdelsestöd genom att överlåta renarna och produktionsbyggnaderna till en förvärvare som fortsätter med renskötseln eller genom att överlåta renarna till en annan renägare.

Förhandsbeslut
För att kunna få avträdelsestöd måste jordbrukaren eller renskötaren alltid före avträdelsen ansöka om ett förhandsbeslut på basis av ett utkast till överlåtelsehandling. Ansökan kan göras före den ordinarie avträdelseålder som fordras.

Ansökan
Du kan ansöka om avträdelsestöd hos LPA-ombudsmannen eller landsbygdsnäringsmyndigheten. Ytterligare information ger även LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11.

Uppdaterad 15.05.2018