Att söka ändring

Om du är missnöjd med det beslut du fått kan du inom 30 dagar skriftligen söka ändring i det hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Nämnden är en besvärsinstans som är oberoende av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Alla besvär som gäller beslut baserade på arbetspensionslagarna riktas till besvärsnämnden.

Fastän besvären riktas till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, ska du ändå skicka besvärsskriften till LPA. Pensionsanstalten kan själv rätta sitt beslut, om den samtycker till alla dina yrkanden.

Postadress
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 16
02101 Esbo

Besöksadress
LPA (Mela), Norrskensparken 2, Esbo (Hagalund)

Fax 029 435 2426

E-postadress
Om du vill kan du skicka besvärsskriften till e-postadressen muutoksenhaku@mela.fi, som är en oskyddad e-postförbindelse. När du skickar konfidentiella personuppgifter via den sker det på ditt eget ansvar på grund av datasäkerhetsrisken. Du kan i stället använda LPA:s skyddade e-posttjänst, där du som mottagare ska välja Ändringssökande. Tjänsten öppnas automatiskt på samma språk som din webbläsare.

Hur du söker ändring
Ett beslut överklagas alltid skriftligen. Uppge i besvärsskriften att den avser överklagande hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Uppge dessutom
• det beslut i vilket ändring söks
• till vilka delar ändring söks i beslutet
• vilka ändringar du yrkar på
• de grunder på vilka ändring yrkas
• ditt namn och din personbeteckning samt adress och telefonnummer.

Bifoga LPA:s beslut eller en kopia av det och de utredningar som du åberopar. Det är också möjligt att lämna in kompletterande uppgifter senare.

Hur besvärsskriften undertecknas
Antingen du själv eller den som har upprättat besvärsskriften ska underteckna den. Om du inte själv undertecknar besvärsskriften ska en fullmakt som du har undertecknat bifogas. Om någon annan har upprättat besvären för din räkning ska denna persons namn, yrke och adress uppges.

När ska besvärsskriften vara inlämnad
Besvärsskriften ska vara framme hos LPA före öppettidens slut senast den trettionde (30) dagen efter att du fick beslutet. LPA har öppet till kl. 16.00, dock på nyårsafton och skärtorsdag till kl. 13.00. Du anses ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter postningsdatum, om inget annat framgår.

Besvärsskriften kan lämnas in personligen eller skickas på eget ansvar per post eller e-post. Försändelsen måste vara framme före utgången av den nämnda besvärstiden.

Behandlingen av besvären
Om LPA inte rättar det överklagade beslutet enligt dina yrkanden, överförs behandlingen av besvären till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Du får i så fall ett brev med besked om överföringen.

Besvärsnämndens kontaktinformation
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
Bangårdsvägen 11
PB 28
00521 Helsingfors
Tfn 029 4117 200, fax 09 8764 566
E-post: kirjaamo@telk.fi

Adressändring
Om din adress ändras ska du anmäla det till LPA och också till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden om dina besvär har överförts till besvärsnämnden.

Rådgivning
Din LPA-ombudsman ger råd om hur besvärsskriften ska utformas. Ta i så fall kontakt med ombudsmannen i god tid innan besvärstiden går ut.

Uppdaterad 05.01.2017