Utbetalning av pensionen

Fortlöpande pensioner betalas ut den andra bankdagen varje månad. LPA betalar alla dina pensioner och förmåner till samma konto. Det är alltid det bankkonto som du anmält senast.

Pensionsutbetalningsdagarna år 2018

3 januari4 april   3 juli2 oktober
2 februari   3 maj2 augusti2 november
2 mars4 juni4 september   4 december   

Om du flyttar eller om du byter bankkonto ska du anmäla dina nya kontakt- och bankuppgifter till LPA.

Ändring av kontonummer
Om du vill ändra bankkontot för din pension ska du anmäla det skriftligen på papper till LPA, inte per telefon. Du kan också själv ändra bankuppgifterna i våra e-tjänster om bankkontot hör till SEPA-systemet. Det är även möjligt att göra ändringen i den bank dit du vill att din pension ska betalas.

Av anmälan ska klart framgå

  • kontaktinformation
  • födelsedatum
  • kontonumret i IBAN-form och bankens BIC-kod
  • pensionstagarens underskrift.

Om anmälan undertecknas av någon annan än pensionstagaren ska en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare bifogas. Skicka anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Övergången till SEPA
SEPA (Single Euro Payments Area) betyder det gemensamma eurobetalningsområdet. Övergången till eurobetalningsområdet har medfört att även de finländska kontonumren har ändrats till internationell form. Läs mer om SEPA.

Ändring av adressen
Om du har ny adress måste du själv anmäla den till LPA, eftersom de adressändringar som görs till posten eller befolkningsregistercentralen inte förmedlas till oss. Du kan ändra adressen via våra e-tjänster.

Du kan också skicka oss ett brev om adressändringen. Brevet måste vara undertecknat och innehålla ditt födelsedatum och både din gamla och nya adress.

Uppdaterad 26.04.2018