Utbetalning av pensionen

Fortlöpande pensioner betalas ut den andra bankdagen varje månad. LPA betalar alla dina pensioner och förmåner till samma konto. Det är alltid det bankkonto som du anmält senast.

Pensionsutbetalningsdagarna år 2019

3 januari2 april   2 juli2 oktober
4 februari   3 maj2 augusti4 november
4 mars4 juni3 september   3 december   

Om du flyttar eller om du byter bankkonto ska du anmäla dina nya kontakt- och bankuppgifter till LPA.

Ändring av kontonummer
Du kan anmäla ett nytt kontonummer eller ändra ditt kontonummer via våra e-tjänster. Kom ihåg att fylla i både bankens BIC-kod och IBAN-kontonumret under Bankuppgifter.

Du kan också anmäla ett nytt kontonummer eller ändra ditt kontonummer genom att skicka en skriftlig anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Av anmälan ska klart framgå

  • kontaktinformation
  • födelsedatum
  • IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod
  • pensionstagarens underskrift.

Om anmälan undertecknas av någon annan än pensionstagaren ska en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare bifogas.

Det är även möjligt att anmäla ändringen i den bank dit du vill att pensionen ska betalas. Per telefon kan vi inte ta emot bankändringar.

Ändring av adressen
Om du har ny adress måste du själv anmäla den till LPA, eftersom de adressändringar som görs till posten eller befolkningsregistercentralen inte förmedlas till oss. Du kan ändra adressen via våra e-tjänster.

Du kan också skicka oss ett brev om adressändringen. Brevet måste vara undertecknat och innehålla ditt födelsedatum och både din gamla och nya adress.

Uppdaterad 18.12.2018