Pensionens storlek

En partiell ålderspension baseras alltid på den pension som intjänats fram till utgången av kalenderåret före det år då den partiella pensionen börjar. När beloppet räknas ut beaktas den intjänade pensionen enligt alla arbetspensionslagar. Det går alltså inte att ta ut partiell ålderspension bara enligt LFÖPL eller någon annan pensionslag.

Pensionsandelarna 
Du kan välja att ta ut antingen 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Det är också möjligt att först ta ut 25 procent och senare 25 procent till, men totalt högst 50 procent.

Förtidsminskning
Om den partiella ålderspensionen börjar innan du nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, görs en förtidsminskning i den partiella pensionen. Minskningen är 0,4 procent per månad som återstår till din lägsta pensionsålder.

Uppskovsförhöjning
Om du tar ut partiell ålderspension efter att du nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, höjs den partiella pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken uttaget av pension skjuts upp räknat från den lägsta pensionsåldern.

Två andelar
Om du tar ut partiell ålderspension vid två olika tidpunkter (först 25 och senare 25 procent till), baseras den senare pensionsandelen på samma intjänade pension som den första andelen. Om andelarna börjar under olika år höjs den senare andelen med lönekoefficienten till nivån för det år denna andel börjar.

En förtidsminskning och en uppskovsförhöjning är oberoende av varandra och beror på hur respektive andel har börjar i förhållande till den lägsta pensionsåldern. Det är också möjligt att ha en pensionsandel med förtidsminskning och en annan andel med uppskovsförhöjning om den ena andelen har börjat innan och den andra andelen efter att pensionstagaren nått åldersklassens lägsta pensionsålder.

Uppdaterad 09.01.2017