Partiell ålderspension

Partiell ålderspension infördes som ett nytt pensionsslag i samband med pensionsreformen 2017. Den partiella pensionen kan tas ut redan före åldersklassens lägsta ålder för ålderspension.

Du kan ta ut partiell ålderspension när som helst efter den månad du fyllt 61 år. Du kan också ta ut partiell ålderspension först senare, också efter att du nått din åldersklass lägsta pensionsålder.

Det finns inte andra krav för att få partiell ålderspension än att ålderskravet måste uppfyllas. Partiell pension kan emellertid inte beviljas en person som redan får annan pension. Avträdelsestöd och invalidpension är hinder för partiell pension även i ett fall där de inte betalas ut på grund av att inkomstgränsen överskrids.

Det finns inte krav på att fortsätta arbeta eller på att minska arbetsinsatsen. Du kan alltså fortsätta att arbeta eller minska din arbetsinsats utan att det inverkar på beviljandet eller betalningen av partiell ålderspension. Arbetslöshetsdagpenning är inte hinder för partiell ålderspension och det inverkar inte på pensionen om man återgår till arbetslivet. Pensionen fortsätter också som tidigare i ett fall där en arbetande pensionstagare blir arbetslös.

Om du får ersättning på grund av ett olycksfall eller en trafikskada lönar det sig inte för dig att ta ut partiell ålderspension, eftersom den partiella ålderspensionen minskas med beloppet av en dagpenning eller pension som betalas enligt lagarna om olycksfalls- eller trafikförsäkring. Det kan då hända att det inte blir någon pension att betala ut.

Den partiella ålderspensionen inverkar inte heller på LFÖPL-försäkringsskyldigheten. LFÖPL-försäkringen upphör alltså inte och blir inte heller frivillig på grund av att den LFÖPL-försäkrade tar ut partiell ålderspension. Det är en helt annan fråga om det i samband med uttaget av partiell pension eller utan samband med det sker förändringar i LFÖPL-verksamheten som inverkar på arbetsinkomsten eller leder till att försäkringen upphör.

Uppdaterad 07.02.2018