Rätten till invalidpension

En lantbruksföretagare kan beviljas invalidpension om arbetsförmågan och förvärvsnivån är nedsatta i minst ett år på grund av sjukdom, lyte eller skada.

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms
Bedömningen av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt baseras på ett läkarintyg över sökandens hälsotillstånd. Beslutet fattas efter både en medicinsk och en socioekonomisk bedömning. Den medicinska bedömningen görs av en läkare insatt i försäkringsmedicin på pensionsanstalten och utgår från de läkarutlåtanden som skickats med ansökan. Av betydelse är de medicinska fynd som gjorts vid undersökningar och beskrivningen av arbetsförmågan.

Även socioekonomiska faktorer beaktas
Den socioekonomiska bedömningen gäller sökandens återstående arbetsförmåga och möjligheter att skaffa sig förvärvsinkomster. Dessutom beaktas sökandens ålder och utbildning, tidigare arbetserfarenhet samt boende- och familjeförhållanden. Bedömningen gäller personens förmåga att utföra dels lantbruksföretagararbete, dels något annat arbete som det skäligen kan förutsättas att han eller hon ska utföra.

Som en del av den socioekonomiska bedömningen granskas även gårdens verksamhet, bland annat med avseende på möjligheterna att omorganisera arbetena. Verksamhetens omfattning beaktas också. Om verksamheten på gården fortsätter som tidigare måste det kunna visas vem som utför de arbeten som pensionssökanden inte längre kan utföra. Ofta blir man ändå tvungen att inskränka eller ändra verksamheten på gården så att den återstående arbetskraften klarar av arbetena.

Att även socioekonomiska faktorer beaktas innebär att pensionsavgörandet delvis är beroende av prövning. I pensionsansökan är det därför viktigt att tillräckligt noggrant redogöra för sökandens arbete och övriga omständigheter.

Lindrigare regler för dem som fyllt 60 år
En sökande som fyllt 60 år kan beviljas invalidpension enligt lindrigare regler. När beslutet fattas ges det stor tyngd hur personen orkar i det egna yrket, vidare beaktas en lång arbetshistoria och den belastning som arbetet orsakar i samband med övriga åldersrelaterade faktorer.

Om lantbruksföretagaren har nått den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension beviljas ålderspension i stället för invalidpension.

Uppdaterad 31.01.2018