Pensionen börjar

Den som söker invalidpension lyfter i allmänhet först dagpenning från sjukförsäkringen i 300 dagar. Pensionen börjar först efter denna dagpenningsperiod.

Om sjukdagpenning inte har beviljats eller sökts eller om det är fråga om delinvalidpension, börjar pensionen vid ingången av följande månad efter att personen blev arbetsoförmögen.

Invalidpension kan betalas retroaktivt för högst sex månader och av giltig orsak även för längre tid.

I fråga om delinvalidpension är det möjligt att få ett förhandsbeslut som är i kraft nio månader.

Från delpension till full pension
Om arbetsförmågan försvagas ytterligare kan en person som har delinvalidpension ansöka om att pensionen ska ändras till en full invalidpension. En förutsättning för att kunna få full invalidpension är att förändringen i hälsotillståndet varar minst ett år.

Ny pension som intjänats
Den pension som en person intjänat för LFÖPL-arbete medan han eller hon haft invalidpension läggs till ålderspensionen på ansökan.

LFÖPL-försäkringen upphör när ålderspensionen börjar. Den som har ålderspension kan dock fortsätta i lantbruksföretagararbetet utan begränsningar. Ny pension intjänas bara om pensionstagaren tecknar en ny LFÖPL-försäkring. LFÖPL-försäkringen är alltid frivillig för dem som har ålderspension. Utöver den frivilliga LFÖPL-försäkringen kan pensionstagaren teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring och dessutom utöka den med en fritidsolycksfallsförsäkring.

Den nya pension som intjänats för arbete parallellt med ålderspension börjar betalas tidigast vid 68 år och förutsätter ansökan.

Uppdaterad 05.01.2017