Invalidpension och avbytarservice

Rätten till vikariehjälp
Vikariehjälp kan beviljas när en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion tillfälligt är förhindrad att sköta sitt arbete, till exempel på grund av en sjukdom eller ett olycksfall. Även en lantbruksföretagare som har husdjursproduktionen som bisyssla kan få vikariehjälp.

Full invalidpension
En pensionstagare med full invalidpension har inte rätt till avbytarservice. Rätten till vikariehjälp upphör på den sjunde dagen efter att pensionsbeslutet har postats från LPA. Efter det kan pensionstagaren ha rätt till vikariehjälp på grund av arrangemang som krävs för fortsatt husdjursproduktion eller för avslutande av husdjursproduktionen (för högst 60 dagar under de följande sex månaderna). Pensionstagaren måste särskilt avtala om det med semesterkansliet i den lokala enheten. Vikariehjälp som ges för att ordna produktionen kostar 13,93 euro per timme år 2019. Avgiften justeras varje år med lönekoefficienten.

Delinvalidpension
En pensionstagare med delinvalidpension kan ha rätt till semester, om han eller hon fortsätter med husdjursproduktionen och har en obligatorisk LFÖPL-försäkring vid sidan av pensionen. Det är möjligt att få vikariehjälp för pensionstagarens återstående andel av arbetet. Om villkoren för LFÖPL-försäkringen inte längre uppfylls vid sidan om pensionen, medför det att rätten till vikariehjälp upphör på samma sätt som berättats ovan.

Fullt rehabiliteringsstöd
En lantbruksföretagare som får rehabiliteringsstöd som är lika stort som en full invalidpension har inte rätt till semester. Däremot har en företagare som bedriver husdjursproduktion rätt till vikariehjälp om det är sannolikt att han eller hon senare kommer att kunna utföra de arbetsuppgifter för vilka vikariehjälp beviljas. Vikariehjälp kan dock fås för högst tre år från dagen för pensionsfallet.

Partiellt rehabiliteringsstöd
En lantbruksföretagare som får partiellt rehabiliteringsstöd kan ha rätt till både semester och vikariehjälp.

Uppdaterad 27.12.2018