Invalidpension och arbete

Du kan förvärvsarbeta i någon mån medan du har invalidpension. Små inkomster inverkar inte på pensionen.

Temporär förvärvsinkomstgräns
Alla som har invalidpension kan förvärvsarbeta för 784,52 euro i månaden (år 2019) utan att det inverkar på pensionen. Denna inkomstgräns gäller både full invalidpension och delinvalidpension samt rehabiliteringsstöd. Syftet med inkomstgränsen är att främja invalid- och sjukpensionärers återgång i arbete. Den temporära lagen om detta gäller till 31.12.2020.

Personlig förvärvsinkomstgräns
Inkomsterna får vara större än 784,52 euro i månaden om den personliga förvärvsinkomstgränsen är högre än detta belopp. Den personliga inkomstgränsen baserar sig på de arbetsinkomster och löner som varit grund för pensionen. I fråga om full invalidpension och fullt rehabiliteringsstöd är den personliga inkomstgränsen 40 procent av det belopp som i pensionsuträkningen angetts som grund för inkomsterna för återstående tid. I fråga om delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd är gränsen 60 procent. Du kan vid behov kontrollera hos LPA hur stor din egen förvärvsinkomstgräns är.

Som förvärvsinkomster beaktas
Utöver lön medräknas även inkomster av lantbruks- och annan företagarverksamhet. Som månadsinkomst av lantbruks- och annan företagarverksamhet betraktas en tolftedel av årsarbetsinkomsten i LFÖPL/FöPL-försäkringen.

Pensionen avbryts för den tid gränsen överskrids
Om pensionstagaren tjänar mer än 784,52 euro i månaden eller mer än den personliga inkomstgränsen, kan pensionen lämnas vilande tills inkomsterna igen håller sig under gränsen. Pensionen kan vara avbruten i högst två år. Om inkomsterna efter det fortfarande överskrider gränsen, dras invalidpensionen helt in räknat från början av avbrottet. En full invalidpension kan även ändras till delinvalidpension.

Anmälningsskyldighet
Meddela oss om du utvidgar verksamheten på gården eller om dina förvärvsinkomster går över inkomstgränsen. Om vi först i efterskott får kännedom om någon omständighet som är hinder för att betala pensionen, måste vi återkräva den pension som betalats utan grund.

Ny pension tillväxer
Den som arbetar jämsides med invalidpension tjänar in ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Den nya pensionen kan på ansökan börja betalas tidigast när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Uppdaterad 28.12.2018