Så tillväxer pensionen

Arbetspension intjänas från månaden efter 18-årsdagen på basis av den totala arbetsinkomst enligt LFÖPL som räknats ut för varje kalenderår. Arbetsinkomsten justeras med lönekoefficienten till nivån det är då pensioneringen sker.

Från början av 2017 är pensionsintjänandet 1,5 procent per år. Enligt en övergångsbestämmelse tjänar dock 53–62-åringar in 1,7 procent per år i pension till slutet av 2025. Pensionen för tiden före 2017 räknas ut enligt de intjäningsprocenter som gällde tidigare.

Ny pension genom arbete vid sidan av pension
Den som har pension och fortsätter att arbeta tjänar in 1,5 procent per år i pension. Det höjda 1,7 procents intjänandet gäller inte arbete vid sidan om pension. Den nya pension som intjänats under tiden med pension läggs på ansökan till pensionen när den ändras till ålderspension.

Pension också för sociala förmåner
Pension intjänas också för den tid man inte kan arbeta på grund av studier, sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet eller någon liknande orsak.

Återstående tid i invalidpensioner
Om den försäkrade beviljas pension före den egentliga pensionsåldern, räknas pension även för tiden mellan pensionsfallet och den egentliga pensionsåldern (så kallad återstående tid). 

Pensionsintjänandet för återstående tid är 1,5 procent per år räknat från början av pensionsfallsåret fram till åldersklassens lägsta pensionsålder. Inkomsten för återstående tid baseras på inkomsterna under de fem senaste åren före pensionsfallet.

LFÖPL-verksamheten upphör
Rätten till pension kvarstår även om LFÖPL-verksamheten upphör innan pensionen börjar. Den pension som tillvuxit medan försäkringen varit i kraft har registrerats och när pensionen börjar justeras den med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår. Förfarandet är detsamma oberoende av om pensionen sedan beviljas av LPA eller av någon annan pensionsanstalt.

Uppdaterad 05.01.2017