Hur invalidpensionen bestäms

LFÖPL-pensionen bygger på LFÖPL-arbetsinkomstens storlek. När pensionen räknas ut beaktas alla arbetsinkomster som varit i kraft under försäkringstiden och inte bara den senaste arbetsinkomsten.

Vid beräkningen av pensionen beaktas också arbetsinkomsterna i FöPL-försäkringar som tagits för annan företagarverksamhet samt löneinkomsterna i anställningar inom den privata sektorn. Även pensioner från anställningar hos kommunen, staten eller den övriga offentliga sektorn kan ingå när LPA räknar ut pensionen. I vissa fall ger pensionsanstalten inom den offentliga sektorn ett separat beslut.

I pensionen beaktas också den så kallade återstående tiden, det vill säga tiden mellan pensionsfallet och den lägsta ålder för ålderspension som gäller för personens åldersklass.

Vad avgör pensionens storlek
Pensionens storlek är beroende av hur gammal man är när pensionen börjar, hur länge man hunnit vara försäkrad och hur stora LFÖPL-arbetsinkomsterna och de övriga inkomsterna varit.

Ingen samordning
Den sammanlagda pensionen från arbeten inom olika branscher minskar inte längre på grund av samordning. Arbetspensionerna från alla olika arbeten räknas numera samman oavkortade. I fråga om statens och kommunens pensioner kan samordningen dock fortfarande inverka på pensionens storlek i fråga om pension som intjänats före 2005.

Ersättningar för inkomstbortfall minskar pensionen
Om ersättning för inkomstbortfall betalas till pensionstagaren från trafik- eller olycksfallsförsäkringen eller något annat primärt ersättningssystem minskas arbetspensionen med motsvarande belopp.

Uppdaterad 19.01.2017