Försäkring parallellt med pension

Om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter vid sidan av invalidpension, kan pensionstagaren fortsätta att vara LFÖPL-försäkrad. Försäkringen är obligatorisk om villkoren uppfylls.

LFÖPL-försäkringen
I samband med beviljandet av pension avslutas LFÖPL-försäkringen räknat från pensionsfallet, det vill säga den dag personen blev arbetsoförmögen. Försäkringspremier tas ut till den dag försäkringen upphör. Eventuella premier som betalats för mycket återbetalas automatiskt till pensionstagaren.

Ny försäkring ger ny pension
Om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter kan pensionstagaren få LFÖPL-försäkring för sin återstående arbetsinsats. Ny pension tillväxer då med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Försäkringen är obligatorisk om villkoren uppfylls, annars kan den tecknas frivilligt. Den nya pension som tillväxer genom försäkringen kan på ansökan börja betalas tidigast när invalidpensionen omvandlas till ålderspension.

Försäkringen efter rehabiliteringsstöd
Om LFÖPL-försäkringen har avslutats när rehabiliteringsstöd började betalas, bör personen ta en ny LFÖPL-försäkring när rehabiliteringsstödet upphör, förutsatt att lantbruksföretagarverksamheten fortsätter. Har LFÖPL-arbetsinkomsten bara sänkts när rehabiliteringsstödet började, bör den försäkrade se till att arbetsinkomsten justeras till rätt nivå när rehabiliteringsstödet upphör.

OFLA-försäkringen
En OFLA-arbetsskadeförsäkring är i kraft 30 dagar efter att pensionstagaren fått ett positivt pensionsbeslut, dock högst 37 dagar från den dag beslutet postades. En fritidsolycksfallsförsäkring upphör att gälla på samma sätt.

Om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter vid sidan av invalidpensionen så att villkoren för en obligatorisk LFÖPL-försäkring uppfylls, fortsätter också OFLA-arbetsskadeförsäkringen automatiskt att gälla.

Frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring
Om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter men villkoren för en obligatorisk försäkring inte uppfylls, kan en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring tecknas i LPA. Den frivilliga OFLA-försäkringen förutsätter inte att frivillig LFÖPL-försäkring tecknas eller omvänt.

Olycksfallsförsäkring för fritiden
Den som har antingen en obligatorisk eller en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring kan även teckna en OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden.

Uppdaterad 05.01.2017