Att söka invalidpension

Invalidpension förutsätter alltid att man lämnat in en ansökan. Arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten (FPA) har en gemensam blankett för ansökan om invalidpension respektive sjukpension. En lantbruksföretagare måste också fylla i bilagan Lantbruksföretagares utredning (TM) om arbetet och förhållandena i företaget. För bedömning av arbetsförmågan ska som en medicinsk utredning bifogas ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

LPA-ombudsmannen hjälper och ger råd om hur ansökan ska göras. De blanketter som behövs finns också på ombudsmannens mottagning. Du kan också kontakta LPA för att få anvisningar.

Bara en ansökan behöver göras när arbetspension (i form av invalidpension) och folkpension (i form av sjukpension) söks samtidigt. Om ansökan fylls i på ombudsmannens mottagning skickar ombudsmannen en kopia till FPA. Om ansökan fylls i på FPA-byrån skickar FPA en kopia till respektive pensionsanstalt.

Om arbetsförmågan är delvis nedsatt är det också möjligt att söka arbetspension i form av delinvalidpension. Den som söker delinvalidpension kan få ett förhandsbeslut som gäller i 9 månader. Efter att ha minskat sitt arbete så att inkomsterna minskat med minst 40 % från den tidigare inkomstnivån kan sökanden sedan ansöka om att delinvalidpensionen ska börja betalas. Den sjukpension som beviljas som folkpension kan inte fås som delpension.

Att söka pension från utlandet
De som är bosatta i Finland och har tjänat in pension i utlandet kan söka pension från utlandet samtidigt som de söker finsk pension. På ansökningsblanketten ska uppgifter ges om bosättning och arbete utomlands. Utöver själva ansökan ska också bilaga U fyllas i (bosättning och arbete utomlands).

Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd
Om du har rehabiliteringsstöd och ännu inte kan återgå i arbete när stödet upphör kan du ansöka om fortsättning på stödet. Du ansöker på blanketten Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd, som finns på LPA:s webbplats. Som bilaga behövs ett nytt läkarutlåtande B över ditt hälsotillstånd, och det måste du skaffa på egen bekostnad.

Från delpension till full pension
Om arbetsförmågan försvagas ytterligare kan en person som har delinvalidpension ansöka om att pensionen ska ändras till en full invalidpension. En förutsättning för att kunna få full invalidpension är att förändringen i hälsotillståndet varar minst ett år.

Blanketter för pension och rehabilitering

Uppdaterad 08.02.2018