Att söka invalidpension

Invalidpension förutsätter alltid en ansökan. Arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten (FPA) har en gemensam blankett för ansökan om invalidpension respektive sjukpension. En lantbruksföretagare måste också fylla i bilageblanketten TM, som är en utredning om arbetet och förhållandena i företaget. För bedömning av arbetsförmågan bifogas som en medicinsk utredning ett B-läkarintyg av den behandlande läkaren.

PA-ombudsmannen hjälper och ger råd om hur ansökan ska göras. De blanketter som behövs finns också på ombudsmannens mottagning. Även LPA ger råd om att söka pension.

Bara en ansökan behöver göras när arbetspension (i form av invalidpension) och folkpension (i form av sjukpension) söks samtidigt. Om ansökan fylls i på ombudsmannens mottagning skickar ombudsmannen en kopia till FPA. Om ansökan fylls i på FPA-byrån skickar FPA en kopia till respektive pensionsanstalt.

Att söka pension från utlandet
De som är bosatta i Finland och har tjänat in pension i utlandet kan söka pension från utlandet samtidigt som de söker finsk pension. På ansökningsblanketten ska uppgifter ges om bosättning och arbete utomlands. Utöver själva ansökan ska också bilaga U fyllas i (bosättning och arbete utomlands).

Uppdaterad 09.07.2015