Invalidpension

Invalidpensionen tryggar försörjningen vid långvarig arbetsoförmåga som medför att förvärvsinkomsten antingen helt eller delvis faller bort i minst ett års tid.

Invalidpension kan beviljas en person som har fyllt 18 år och inte har nått den lägsta ålder då den egna åldersklassen kan gå i ålderspension. En lantbruksföretagare som har nått den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension beviljas inte invalidpension utan i stället ålderspension.

De olika slagen av invalidpension är

  • rehabiliteringsstöd (tidsbestämd invalidpension)
  • partiellt rehabiliteringsstöd
  • full invalidpension (beviljas tillsvidare)
  • delinvalidpension.

Rehabilitering före invalidpension
Rehabilitering är alltid det primära alternativet och invalidpension beviljas först i andra hand.

En lantbruksföretagare som löper risk för att bli arbetsoförmögen inom de närmaste fem åren har rätt till yrkesinriktad rehabilitering enligt arbetspensionslagarna, om rehabilitering anses vara ändamålsenlig. Syftet med LFÖPL-rehabilitering är att hjälpa företagaren att fortsätta längre i sitt arbete eller att återgå till arbetet efter en period med invalidpension.

En pensionssökandes rehabiliteringsmöjligheter måste alltid utredas innan pension beviljas. I princip är det den behandlande läkaren som är skyldig att göra en rehabiliteringsbedömning. Under en sjukdagpenningsperiod bedömer även Folkpensionsanstalten rehabiliteringsbehovet. LPA utreder pensionssökandens rätt till yrkesinriktad rehabilitering i samband med behandlingen av ansökan om invalidpension. Om pensionssökanden har rätt till yrkesinriktad rehabilitering meddelar LPA pensionssökanden ett förhandsbeslut om detta som gäller i 9 månader.

Uppdaterad 31.01.2018