Invalidpension

Invalidpensionen tryggar utkomsten för den som är långvarigt arbetsoförmögen så att förvärvsinkomsten antingen helt eller delvis faller bort i minst ett års tid. I första hand är det dock rehabilitering som kommer i fråga. I samband med behandlingen av en pensionsansökan utreder LPA om pensionssökanden har rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Invalidpension kan beviljas 18–62-åriga försäkrade. Invalidpension kan inte beviljas den som nått den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension.

De olika slagen av invalidpension är

  • rehabiliteringsstöd (tidsbestämd invalidpension)
  • partiellt rehabiliteringsstöd
  • full invalidpension (beviljas tillsvidare)
  • delinvalidpension.

Rehabilitering före invalidpension
En lantbruksföretagare som löper risk för att bli arbetsoförmögen inom de närmaste fem åren har rätt till ykesinriktad rehabilitering enligt arbetspensionslagarna, om rehabilitering anses vara ändamålsenlig. Syftet med LFÖPL-rehabilitering är att hjälpa företagaren att fortsätta längre i sitt arbete eller att återgå till arbetet efter en period med invalidpension.

En pensionssökandes rehabiliteringsmöjligheter måste alltid utredas innan pension beviljas. I princip är det den behandlande läkaren som är skyldig att göra en rehabiliteringsbedömning. Under en sjukdagpenningsperiod bedömer även Folkpensionsanstalten rehabiliteringsbehovet. LPA utreder pensionssökandens rätt till yrkesinriktad rehabilitering i samband med behandlingen av pensionsansökan. Om pensionssökanden har rätt till yrkesinriktad rehabilitering meddelar LPA pensionssökanden ett förhandsbeslut om detta som gäller i 9 månader. 

Uppdaterad 03.01.2017